Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

GIẢNG BÀI CHO ÔNG HOÀNG DUY HÙNG BẰNG 4 THỨ TIẾNG VIỆT- NGA- ANH- PHÁP

Lời dẫn: Vì dịp này tất cả các thành viên Google.tienlang quá bận nên ngày 28 tháng 8, 2020 chúng tôi có bài viết dang dở là bài Giảng bài cho ông Hoàng Duy Hùng về chữ “ngụy”: ĐÒI BỎ CHỮ “NGỤY” TỨC LÀ ÔNG VẪN MUỐN “RỬA MẶT” CHO MỸ NGỤY (VNCH)...
Nhân hôm nay ngày nghỉ lễ 2/9, chúng tôi xin Giảng bài tiếp cho ông Hoàng Duy Hùng và bài giảng này bằng cả 4 thứ tiếng Việt- Nga- Anh- Pháp, là những thứ ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.
Lưu ý, bài giảng này Google.tienlang không chỉ giảng riêng cho ông Hoàng Duy Hùng mà còn cho cả ông Nguyễn Thanh Sơn- Cựu thứ trưởng Ngoại giao, cho ông Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà… là nhóm lật sử trong Ban biên soạn Bộ Quốc sử VN 30 tập, cho các nhà báo lật sử…. đang đòi bỏ chữ “ngụy”.
Google.tienlang nhất trí với Thiếu tướng Hoàng Kiền nói trên VTV1, rằng "CHỈ CẦN BỎ ĐI MỘT CHỮ NGỤY LÀ SẼ THAY ĐỔI BẢN CHẤT CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, BIẾN BỘ ĐỘI CỤ HỒ TỪ VỊ THẾ "NGƯỜI CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG" SANG VỊ THẾ "KẺ XÂM LƯỢC" VÀ BIẾN MỸ TỪ "KẺ XÂM LƯỢC" SANG VỊ THẾ "NGƯỜI TỐT, GIÚP VNCH CHỐNG XÂM LƯỢC"
Xem bài
Ông Hoàng Duy Hùng “thổ lộ tâm can” ở các video clip sau:
1. phần cuối cùng của clip này
(P1) LS HOÀNG DUY HÙNG trò chuyện với Nguyên TT NGUYỄN THANH SƠN trước khi về Mỹ
2.  Ở clip 2,
- Từ phút thứ 9, Hoàng Duy Hùng nói chữ NGỤY không biết dịch ra tiếng Anh thế nào để người nước ngoài hiểu!
(P2) LS HOÀNG DUY HÙNG trò chuyện với Nguyên TT NGUYỄN THANH SƠN trước khi về Mỹ
Dưới đây là bài giảng của Google.tienlang.
*******

Ngụy quân, ngụy quyền
Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam (Xuất bản năm 2007) thì: "Ngụy quyền là chính quyền bản xứ do thế lực nước ngoài dựng lên, nuôi dưỡng, sử dụng làm công cụ xâm lược, nô dịch của họ. Ở Việt Nam, chính quyền Bảo Đại (1949-1954) và chính quyền Sài Gòn (1954-1975) đều là ngụy quyền (do Pháp và Mỹ dựng lên)".
Xem hình
 Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam (Xuất bản năm 2007). Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Trang 745

Các trang wikipedia:
1. Tiếng Việt:
Ngụy
Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt có nhiều nghĩa tùy thuộc vào văn cảnh và từ ghép với nó. Nghĩa thường dùng là để chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo, như trong từ ngụy trang, ngụy tạo. Trong lịch sử, từ "ngụy" được dùng để chỉ một chính phủ được lập ra một cách bất hợp pháp, không chính thống, không được người dân công nhận, như là trong từ ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền.
Tại Việt Nam, có hai từ ngụy đồng âm khác nghĩa thường được sử dụng trong văn hoá, giao tiếp và văn học của người Việt. Một từ ngụy () là tính từ, có ý nghĩa là "sự giả tạo", ví dụ như "ngụy tạo, ngụy biện, ngụy trang, ngụy quân, ngụy quyền". Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đại hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược nước ngoài dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ một nước khác. Về bản chất, chính quyền này không có thực quyền, chỉ là hữu danh vô thực[1], chính quyền này bị quân xâm lược nước ngoài khống chế, mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh[2] Trong lịch sử các nước Đông Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, từ "ngụy triều", "ngụy quyền" được sử dụng nhiều trong các văn bản lịch sử.

Ở phương Tây, thuật ngữ "ngụy quyền" có cách gọi khác là chính quyền tay sai, hoặc Chính phủ bù nhìn, chế độ tay sai, nhà nước con rối ("Puppet State, Puppet Regime").

2. Tiếng Nga
Кукольное состояние - Puppet state
Марионеточное государство , марионеточное правительство или марионеточное правительство , является государством , что является де - юре независимым , но де - факто полностью зависит от внешней власти и полностью подчиняется их заказам. Государства кукольные имеют номинальный суверенитет , но иностранная или иначе чужда власть эффективно осуществляет контроль по таким причинам, как финансовые интересы, экономическая или военной поддержка. Кукольные государства отличаются от союзников в том , что союзники выбирают свои действия сами по себе или в соответствии с договорами , они добровольно вступили.
Кукольный государство сохраняет внешние атрибуты независимости - например, имя, флаг, гимн, конституция, кодексы законов, девиза и правительства - но на самом деле является органом другого государства, созданного, спонсорам или иным образом контролирует правительство марионеточного государства.
Международное право не признает оккупированные марионеточные государства в качестве легитимной.

Google.tienlang dịch sang tiếng Việt:
Trạng thái con rối- Nhà nước bù nhìn
“Ngụy”- Một nhà nước bù nhìn, một chính phủ bù nhìn là một nhà nước với vẻ ngoài độc lập, nhưng thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền nước ngoài và hoàn toàn phụ thuộc vào mệnh lệnh của họ. Các quốc gia bù nhìn có chủ quyền danh nghĩa, nhưng chính quyền nước ngoài hoặc người nước ngoài thực hiện kiểm soát một cách hiệu quả vì những lý do như lợi ích tài chính, hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự. Các quốc gia bù nhìn khác với các đồng minh ở chỗ các đồng minh tự mình chọn hành động hoặc theo các thỏa thuận mà họ tự nguyện tham gia.
Một quốc gia bù nhìn giữ các thuộc tính độc lập bên ngoài - ví dụ, tên, cờ, quốc ca, hiến pháp, bộ luật, phương châm và chính phủ - nhưng thực chất chỉ là một cơ quan của một quốc gia khác được tạo ra, tài trợ và kiểm soát.
Luật pháp quốc tế không thừa nhận chính phủ bù nhìn được lập ra bởi quân đội nước ngoài trong thời gian chiếm đóng.

3. Tiếng Anh
Puppet state
A puppet state, puppet régime or puppet government, is a state that is de jure independent but de facto completely dependent upon an outside power and completely submits to their orders. Puppet states have nominal sovereignty, but a foreign or otherwise alien power effectively exercises control for reasons such as financial interests, economic or military support. Puppet states are distinguished from allies in that allies choose their actions on their own or in accordance with treaties they voluntarily entered whereas puppet states are forced or otherwise coerced into providing legal endorsement for actions already taken by a foreign power.
A puppet state preserves the external paraphernalia of independence - such as a name, flag, anthem, constitution, law codes, motto and government - but in reality is an organ of another state which created, sponsors or otherwise controls the government of the puppet state.
International law does not recognize occupied puppet states as legitimate.

Google.tienlang dịch sang tiếng Việt:
Trạng thái con rối- Nhà nước bù nhìn 
“Ngụy”- Một quốc gia bù nhìn, chế độ bù nhìn hoặc chính phủ con rối, là một trạng thái đó là bề ngoài có vẻ độc lập nhưng trên thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào một nước bên ngoài về sức mạnh và hoàn toàn thực hiện các “đơn đặt hàng” của nước ngoài. Các quốc gia bù nhìn chỉ có chủ quyền trên danh nghĩa, nhưng thế lực nước ngoài thực hiện quyền kiểm soát một cách hiệu quả vì các lý do như lợi ích tài chính, hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự. Các quốc gia bù nhìn được phân biệt với các đồng minh ở chỗ các đồng minh tự lựa chọn hành động của mình hoặc tuân theo các hiệp ước mà họ tự nguyện gia nhập, trong khi các quốc gia bù nhìn bị ép buộc thực hiện các hành động theo mệnh lệnh từ nước ngoài.
Một nhà nước bù nhìn cũng có các yếu tố bên ngoài của nền độc lập - chẳng hạn như quốc hiệu (tên gọi), quốc hội, chính phủ, cờ, quốc ca, hiến pháp, các bộ luật - nhưng trên thực tế là tất cả các yếu tố này đều do một nhà nước khác tạo ra, tài trợ và kiểm soát. Luật pháp quốc tế không công nhận các quốc gia bù nhìn được lập ra bởi quân đội nước ngoài trong thời gian chiếm đóng.
4. Tiếng Pháp
État de la marionnette - Puppet state
Un Etat fantoche , régime fantoche ou gouvernement fantoche est un Etat qui est de droit indépendant , mais de facto complètement dépendant de l'extérieur pouvoir et sous réserve de ses commandes. Les États fantoches ont une souveraineté nominale , mais une puissance étrangère exerce effectivement le contrôle par des moyens tels que les intérêts financiers, le soutien économique ou militaire.
Les États fantoches se distinguent des alliés , qui choisissent leurs actions par eux-mêmes ou conformément aux traités auxquels ils ont volontairement adhéré. Les États fantoches sont contraints de donner une approbation juridique aux actions déjà entreprises par une puissance étrangère.

Google.tienlang dịch sang tiếng Việt:
Trạng thái con rối- Nhà nước bù nhìn
“Ngụy”- Nhà nước bù nhìn, chế độ bù nhìn hay chính quyền bù nhìn là nhà nước với bề ngoài là độc lập, nhưng trên thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lực bên ngoài và tuân theo mệnh lệnh của nước ngoài. Các quốc gia bù nhìn có chủ quyền danh nghĩa, nhưng một thế lực nước ngoài thực hiện quyền kiểm soát thông qua các phương tiện như lợi ích tài chính, hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự.
Các quốc gia con rối được phân biệt với các đồng minh, những người lựa chọn hành động của họ cho chính họ hoặc phù hợp với các hiệp ước mà họ đã tự nguyện gia nhập. Còn các quốc gia con rối buộc phải chấp thuận thực thi các hành động theo mệnh lênh nước ngoài.
Vichy France (1942-1944) - Chế độ Vichy ở Pháp của Philippe Pétain là chính quyền bù nhìn của nước Đức Hitler
Hoàng Minh Tâm
======

29 nhận xét:

 1. Cứ thế mà phát huy nhé mọi người.

  Ta có DLV thì Mỹ cũng có DLV. Chiến tranh tâm lý có các thể loại khác nhau. Có các DLV chống Cộng, có các DLV nịnh Cộng, tùy theo nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, tùy theo mùa tranh cử, tùy theo mức độ chú trọng chiến lược của phe phái chính trị đương nhiệm.

  Hiện đang có nhiều kênh. Để phân biệt và thẩm định độ trong sáng của 1 kênh nào đó thì không nhìn vào 1 cách quá chung chung là họ đang nịnh chế độ hay chửi chế độ, nịnh hay chống VN, mà còn nhìn vào những vấn đề họ có lật sử hay không, có kích động bài Trung phò Mỹ biểu tình bạo loạn xuống đường làm loạn hay không.

  Con chồn cáo muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ thì phải xáp lại gần, muốn xáp lại gần thì phải xoa dịu, phải thỏa hiệp. Chính trị là thỏa hiệp. Thỏa hiệp cái này để lấy cái kia. Thả con tép bắt con tôm.

  Tất cả các chế độ trong lịch sử Đông Tây cổ kim không ai nhờ "nịnh" mà phất lên được, hầu hết là đều vì "nịnh" mà chủ quan rồi sụp đổ. Tất cả các chế độ sống lâu nhất đều là các chế độ chém đầu nịnh thần và trọng dụng hiền thần, trung lương.

  Trả lờiXóa
 2. Kiều Nguyệt Phươnglúc 11:06 3 tháng 9, 2020

  Bài hay!
  Hy vọng những cái đầu ngu dốt của các ông Hoàng Duy Hùng cùng các ông Nguyễn Thanh Sơn- Cựu thứ trưởng Ngoại giao, cho ông Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà… là nhóm lật sử trong Ban biên soạn Bộ Quốc sử VN 30 tập, cho các nhà báo lật sử…. đang đòi bỏ chữ “ngụy” sẽ được sáng ra nhiều điều!

  Trả lờiXóa
 3. Cựu Chiến binhlúc 11:47 3 tháng 9, 2020

  Cần cảnh giác với kẻ nịnh ta thái quá!
  Nghe những clip HDH nịnh VN, đặc biệt là thắp hương vái lạy Nguyễn Thanh Sơn như lạy thánh thần khiến nổi gai hết cả người.
  Nguyễn Phương Hùng ban đầu, khi mới về VN, cũng nịnh VN, nịnh Nguyễn Thanh Sơn bất chấp đúng sai như thế nhưng không đến nỗi trơ trẽn như Hoàng Duy Hùng (vái lạy).

  Trả lờiXóa
 4. Các cụ nhầm hết cả rồi!
  Thằng Hoàng Duy Hùng nó khen đểu, nịnh đểu Nguyễn Thanh Sơn đới. Nó vái lạy Sơn để khiến mọi người phải tìm hiểu Sơn là ai, là kẻ ngu dốt ra sao khi nói VNCH từng là THÀNH VIÊN LIÊN HỢP QUỐC!
  Bạn nghĩ sao: KHI ÔNG NGUYỄN THANH SƠN NÓI "VNCH" TỪNG LÀ THÀNH VIÊN LHQ?
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/04/ban-nghi-sao-khi-ong-nguyen-thanh-son.html

  Trả lờiXóa
 5. Trần Thị Hải Phượnglúc 17:50 3 tháng 9, 2020

  Tôi xung phong làm trợ giảng cùng Google.tienlang cho ông Hoàng Duy Hùng.
  Tôi xin dẫn bài từ báo Bình Phước.
  ---
  Không thể bỏ cách gọi “ngụy quyền”, ngụy quân” - Bài 1
  LUẬN GIẢI KHÁI QUÁT VỀ CHỮ “NGỤY”

  BPO - Hiện nay, nhiều người vì không hiểu hoặc cố tình không hiểu cụm từ “ngụy quyền, ngụy quân”, hoặc vì mục đích xấu xa, đen tối nào đó nên ra sức kêu gào bỏ cách gọi “ngụy quyền, ngụy quân”, vì như thế là “không chính xác, mang tính xúc phạm, miệt thị”. Đây là nhận thức ấu trĩ, lệch lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức lịch sử của các tầng lớp nhân dân hiện nay, tạo điều kiện để các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, kích động hòng vực dậy “thây ma” tập đoàn bán nước, hại dân trước năm 1975. Vì vậy, cần phải làm rõ: Vì sao gọi là “ngụy”?

  “Ngụy” là 1 từ gốc Hán trong tiếng Việt, tồn tại dưới 2 dạng tính từ và danh từ, thường dùng để chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo, không chính danh. Với ý nghĩa là một tính từ, “ngụy” bao hàm sự giả tạo, ví dụ như ngụy tạo, ngụy biện, ngụy trang, ngụy quân, ngụy quyền. Trong lịch sử, về mặt chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đại hoặc một chính quyền do soán đoạt ngôi mà có, hoặc do bọn ngoại bang nước ngoài dựng lên một cách bất hợp pháp, không được người dân công nhận, để hợp thức hóa sự đô hộ, xâm lược với một nước khác. Về bản chất, chính quyền này không có thực quyền, chỉ là “hữu danh vô thực”, bị bọn xâm lược nước ngoài khống chế, mang tính bất hợp pháp và không chính danh.

  Trong lịch sử các nước châu Á, ngoài Việt Nam thì các quốc gia khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, từ “ngụy triều, ngụy quyền” cũng được sử dụng nhiều trong các văn bản, thư tịch lịch sử. Chẳng hạn như cách gọi các triều đình “ngụy Sở” (1127-1128) của Trương Bang Xương, “ngụy Tề” (1130-1137) của Lưu Dự được nhà Kim (1115-1234, một triều đại do người Nữ Chân gây dựng trong lịch sử Trung Quốc) lập ra nhằm hợp thức hóa sự xâm lược của nhà Kim với các quốc gia lân bang có chủ quyền khác. Trong chiến tranh Trung - Nhật (1937-1945), Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân quốc của Uông Tinh Vệ và Chính phủ Mãn Châu quốc của Phổ Nghi bị cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch gọi là “ngụy quyền, ngụy quân, ngụy Mãn Châu” hoặc “chính phủ ngụy” do các chính phủ này được đế quốc Nhật Bản lập ra nhằm hợp thức hóa sự xâm lược của mình đối với Trung Quốc. Thuật ngữ này còn được sử dụng phổ biến trên các kênh truyền thông, sách báo, phim ảnh Trung Quốc và Đài Loan (của Quốc dân đảng) cho tới tận ngày nay.

  Giai đoạn 1895-1945, bán đảo Triều Tiên bị đế quốc Nhật Bản đô hộ, hàng trăm ngàn người Triều Tiên (gồm cả người Hàn Quốc và người Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên hiện nay) đã cộng tác với đế quốc Nhật Bản đàn áp phong trào đấu tranh của đồng bào mình, vì vậy ngày nay, sử sách Hàn Quốc và Triều Tiên đều gọi những người này là “ngụy quân”. Sau khi giành được độc lập, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên đã bắt giam hoặc tiến hành xử bắn hàng loạt người từng hợp tác với đế quốc Nhật trước đây.

  Còn tại Hàn Quốc, trong Hiến pháp có hẳn một quy định về đối tượng này. Trung tâm Sự thật và Công lý lịch sử Hàn Quốc (CHTJ) đã lập ra một danh sách những người từng cộng tác với đế quốc Nhật giai đoạn 1895-1945 để xem xét về lý lịch đối với con, cháu của họ. Ở phương Tây, thuật ngữ “ngụy quyền” còn có các cách gọi khác, đó là “chính quyền tay sai”, hoặc “chính phủ bù nhìn, chế độ tay sai, nhà nước con rối” (puppet state, puppet regime).

  Với ý nghĩa là một danh từ, “ngụy” dùng để chỉ địa danh, tên gọi tại Trung Quốc trước đây, như nước Ngụy thời Xuân Thu Chiến Quốc - một nước chư hầu thời Tây Chu, nhà Tào Ngụy thời Tam quốc, huyện Ngụy ở phía Nam tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) ngày nay hay dòng họ Ngụy tại Đông Nam Á. Từ “Ngụy” này được viết hoa.

  Như vậy có thể thấy, chữ “ngụy” là sản phẩm ngôn ngữ của nhiều nước trên thế giới, không phải do người Việt tự tạo trong thời gian gần đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trần Thị Hải Phượnglúc 17:54 3 tháng 9, 2020

   Đó là cách gọi của sự giả tạo, không thật, không chính danh chứ không phải là áp đặt cho sự xấu xa của tất cả những thành tố được ghép với chữ “ngụy”. Những người khó chịu, mẫn cảm, dị ứng từ “ngụy” này là những người thiếu kiến thức, thiếu thông tin về cuộc chiến Việt - Pháp, Việt - Mỹ, mù mờ, mơ hồ, chưa biết nhiều vấn đề trong lịch sử, họ không hiểu bản chất, ý nghĩa của từ “ngụy” theo góc độ thuật ngữ chính trị. Họ tưởng rằng từ “ngụy” là một từ gì đó mang tính lăng mạ, miệt thị, mạt sát...

   Thật ra, chữ “ngụy” đã được sử dụng từ rất lâu trong lịch sử Việt Nam, nhằm ám chỉ những chế độ, triều đình mang tính không chính danh, soán quyền, đoạt ngôi. Nhà sử học Trần Trọng Kim, trong cuốn sách “Việt Nam sử lược” đã viết: “Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra chính thống và ngụy triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sáng lập ra cơ nghiệp, hai là được kế truyền phân minh, thần dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân thì cho là chính thống. Nhà nào, một là làm bề tôi mà cướp ngôi, làm sự thoán đoạt không thành; hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi, hay là ở đất biên địa; ba là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua, thì cho là ngụy triều”. Ví dụ, nhà Mạc soán ngôi nhà Hậu Lê nên bị các sử gia thời Lê Trung hưng gọi là “ngụy Mạc”. Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam năm 2007 định nghĩa: “Ngụy quyền là chính quyền bản xứ do thế lực nước ngoài dựng lên, nuôi dưỡng, sử dụng làm công cụ xâm lược, nô dịch họ”. Như vậy, theo các định nghĩa đã nêu, đương nhiên không phải bàn cãi thì cả chính quyền Bảo Đại (1949-1954) và chính quyền Sài Gòn (1954-1975) do Pháp và Mỹ dựng lên ở Việt Nam đều là “ngụy quyền”.

   Vậy thì, cách gọi “ngụy” tại Việt Nam có từ bao giờ? Nó dùng để ám chỉ ai? Tại sao Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa đều là “ngụy quyền”? Để khách quan và công bằng, chúng ta cùng phân tích, làm rõ nguồn gốc ra đời và tính chính danh của chính quyền Quốc gia Việt Nam thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa thời Mỹ xâm lược để thấy được lý do vì sao không thể bỏ chữ “ngụy”. Mời độc giả đón đọc kỳ sau.
   https://baobinhphuoc.com.vn/Content/khong-the-bo-cach-goi-nguy-quyen-nguy-quan---bai-1-464110

   Xóa
  2. chế độ do Mỹ dựng lên thì gọi ngụy quyền là đúng rồi

   Xóa
 6. Nếu có chữ nào cần phải bỏ thì là chữ "VNCH" mới cần phải bỏ. Đành rằng đó là 1 cái tên, nhưng nếu đó là 1 cái tên được đặt ra để "chửi" ta, chửi VNDCCH, phủ nhận và bác bỏ sự chính danh và hợp pháp của VNDCCH năm 1945, phủ định ngày độc lập quốc khánh năm 1945 của Việt Nam thì không được. Cái tên "VNCH" giống y chang như "VNDCCH" là ý nói như vậy.

  Vì vậy cái tên này không được coi trọng, không được sử dụng trong các văn kiện chính trị, sách báo hàn lâm và được gọi là ngụy quyền Sài Gòn. Không thể coi trọng 1 cái tên mà khi nó đặt ra là để chửi ta và để bố láo về chính trị.

  Có những kẻ như ông Trần Nhật Quang hay có luận điệu là "đó cái tên của người ta" thì phải gọi đúng tên người ta. Nhưng ông ta quên vấn đề là nếu cái tên đó nội dung bố láo, nội dung cái tên đó là chửi chúng ta, ăn cướp danh nghĩa của ta thì sao? Cái tên đó xúc phạm ngày quốc khánh, ngày độc lập 1945, coi tuyên ngôn độc lập của Cụ Hồ như không tồn tại.

  Nhiều người như ông Quang đã quên rằng cái tên đó mục đích được đặt tên là gì, nội dung ý nghĩa cái tên đó là gì, danh từ đó có nghĩa gì, đặt ra để làm gì, phục vụ cho mục tiêu chính trị phản động gì, làm danh nghĩa chính trị phục vụ cho quân xâm lược như thế nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhiều người nhiễm lật sử khá nặng nhưng được đưa làm DLV chống lật sử, giống như đưa bợm nhậu làm DLV chống rượu bia thuốc lá.

   Xóa
 7. Công bình mà nói Hoàng Duy Hùng là người của Mỹ như 1 bộ phận báo láo hay chỉ là cảm tình viên hải ngoại không hiểu chuyện tưởng trong chế độ đâu cũng là vàng ngọc nên "nịnh nhầm" cẩu quan thì cũng khó biết được, phải coi từng clip từng quan điểm của cậu ta. Về quan điểm lịch sử thì đây là quan điểm từ bé thâm căn cố đế bị truyền thông Mỹ và ba que nhồi nhét cả đời nên nhận thức lệch lạc về kháng chiến chống Mỹ và hiểu không đúng về chữ Ngụy, đưa đến sự "nịnh nhầm" cẩu quan cũng là chuyện có khả năng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cạo trọc đầulúc 09:15 4 tháng 9, 2020

   Nhiều người nghi ngờ yếu tố Mỹ của Hoàng Duy Hùng nhưng theo tôi Nguyễn Phương Hùng mới láo. HDH tuy là chính khách nghị viên Mỹ nhưng ở Mỹ không phải ai cũng là có ý đồ ám muội với VN. Cần xem xét kỹ từng quan điểm, từng trường hợp cụ thể.

   Thật ra cái gọi là "Mỹ" hay "TQ" không quan trọng, thế gian này nước nào cũng có người tốt kẻ xấu. Về chính trị thì thế giới này chỉ có 2 hướng chính: Lực lượng cách mạng, tiến bộ, chủ trương hòa bình, xây dựng, ổn định, phát triển. Lực lượng phản động bên kia là LL phản CM, phản tiến bộ, chủ trương Diều Hâu chiến tranh, bất ổn, phát triển bất cân đối. Một bên là theo hướng XHCN, một bên là theo hướng TBCN.

   Muốn đánh giá 1 người hay 1 nhóm thì cứ xem xét quan điểm của họ theo về hướng nào. Không cần để ý quá nhiều về nguồn gốc của họ là nước nào, dân tộc nào, trong hay ngoài nước. Bất kỳ ai trên thế giới, chủng tộc nào, công dân hay quốc tịch nào theo đúng hướng, thì đó là bạn ta.

   Xóa
  2. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 11:04 4 tháng 9, 2020

   Xin ông Cạo trọc đầu nói cho chuẩn. Hoàng Duy Hùng chỉ là Cựu nghị viên của thành phố nhỏ Houston chứ không phải "chính khách nghị viên Mỹ". Tương tự như cựu đại biểu HĐND của thành phố Bắc Giang ở tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang nên TP Bắc Giang chỉ là cấp huyện.

   Tôi đồng ý với ông "Thật ra cái gọi là "Mỹ" hay "TQ" không quan trọng, thế gian này nước nào cũng có người tốt kẻ xấu. "

   Nhưng ở bài này đang nói đến quan điểm chính trị của ông cựu đại biểu HĐND cấp huyện Hoàng Duy Hùng chứ chưa nói ông ta tốt hay xấu. Ông ta đang đòi bỏ chữ "ngụy". Mà tôi cũng chưa dám chắc, rằng ông ta DỐT (không hiểu chữ ngụy) hay là giả NGU khi xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam nên đòi bỏ chữ ngụy?

   Tôi và đa phần người Việt đều nhất trí với Thiếu tướng Hoàng Kiền nói trên VTV1, rằng "CHỈ CẦN BỎ ĐI MỘT CHỮ NGỤY LÀ SẼ THAY ĐỔI BẢN CHẤT CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, BIẾN BỘ ĐỘI CỤ HỒ TỪ VỊ THẾ "NGƯỜI CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG" SANG VỊ THẾ "KẺ XÂM LƯỢC" VÀ BIẾN MỸ TỪ "KẺ XÂM LƯỢC" SANG VỊ THẾ "NGƯỜI TỐT, GIÚP VNCH CHỐNG XÂM LƯỢC"
   Xem bài
   Video clip: VTV CÙNG TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN& THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN LÊN ÁN PHAN HUY LÊ VÀ BÈ LŨ LẬT SỬ
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/03/video-clip-vtv-cung-trung-tuong-nguyen.html

   Xóa
  3. Dầu sao thì thân đường đường là 1 nghị viên hành chính thành phố đại cường quốc Huê Kỳ mà dám đi tuyên truyền tin giật gân, tin nhảm trên Youtube là trồng hạt giống gì đó có thể thải ra Covid thì hết nước nói rồi. Bất kỳ thèng nào mà tuyên truyền chống TQ 1 cách điên loạn đều không đáng tin. Cái gì cũng phải đúng và hợp tình hợp lý 1 chút.

   Xóa
  4. sự thật thì người ta mới tin, nói tầm bậy ai tin

   Xóa
 8. . Được giới thiệu xem trên Youtube về hai tên Sáng mờ(Nhạt Quang) và Dê béo( Dương Phị)chúng ngưỡng mộ Luật sư Hoàng Duy Hùng bằng những lời lẽ cùn mạt ,bẩn bựa của kẻ mặc cảm tự ti về bằng cấp ,với thân phận ngu hèn của chúng khi đề cao rồi bênh vực các lời nói, hành vi của ông tiến sĩ HDH bất kể ý nghĩa,mưu đồ xấu .
  Vấn đề là ông HDH đã có ý gì khi nói về
  + Vụ tàn sát thảm khốc ở Huế năm Mậu Thân,và so sánh với thảm sát ở Mỹ Lai.
  + 13000 gián điệp Trung Quốc đã vào VN.
  + Cờ vàng 3 sọc cũng có giá trị riêng của nó.Hãy để thế hệ sau xét về giá trị lịch sử của nó.
  + Xui giục Đan viện TA ở Huế đưa giấy tờ,bản vẽ từ thời Pháp thuộc để chứng minh chủ quyền…
  Trong một vidéo clip không biết bao nhiêu lần chúng nhấn mạnh đến học vị tiến sĩ của ông HDH và xem như người giỏi “xuất chúng “ cũng là người làm tất cả mọi việc đều tốt ,đúng.
  Trong khi đó youtuber Minh Giang ở Trực Diện TV đã kể là để lấy “tiến sĩ Luật” ở Mỹ thật ra không có gì khó khăn cả, có học có thi thì có đậu.Nhất là không phải “tiến sĩ chuyên khoa Luật”.
  Giá trị của một người không chỉ ở học thức,trí thức,kiến thức mà còn nhiều quy chiếu khác như tiền bạc,chức vụ,giai cấp…nhưng trên hết vẫn là nhân cách sống tử tế vì mọi người,vì quê hương,tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 9. Cựu chính khách Mẽo Hoàng Duy Hùng cũng giống như bao nhiêu chính khách Mẽo đang làm thằng hề trên Twitter thôi như ngài tổng thống "đưa nước Mỹ vĩ đại lần nữa" kia. Tức là thần kinh chính trị, mà ở Mỹ thấy trên mxh hình như chính khách thần kinh chính trị hơi bị nhiều. Cái gì mà TQ gửi hạt giống trồng cây Covid19, rồi 20000 gián điệp TQ ở VN, ông này là thánh à sao biết hay vậy. CIA hiền lành quá chỉ có mấy ngoe ở VN chắc. Thằng nào mà lật sử và kích động Việt Trung là có vấn đề rồi. Tung tin giả, thần kinh chính trị với kích động đòi bác bỏ những chuyện mà đã vào quán tính thói quen của lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tình Đất Đỏ Miền Đônglúc 21:28 4 tháng 9, 2020

   Hoàng duy Hùng chỉ giỏi phao tin đồn nhảm và tuyên truyền ngu dân là giỏi thôi.

   Xóa
  2. nên xem lại ý đồ của Hoàng Duy Hùng

   Xóa
 10. Xin lỗi vì nói ngoài đề nhưng vì để nói rõ hơn về cụm từ “ngụy quyền”vì đến lúc này mà vẫn có comment của nick Khoái Đàn Bà Sạch06:19 4 tháng 9, 2020
  “Biết thì nói. Không biết hoặc biết chưa rõ thì bớt mồm. Ngụy luôn là từ trái nghĩa với Chính. Chính quyền trái nghĩa với Ngụy quyền. Chính ngôn trái nghĩa với Ngụy ngôn...Không ai đi làm tuyên truyền mà vẽ chuyện nên gọi Chế độ Sài Gòn là Chính Quyền Ngụy. Đã Chính thì không Ngụy. Đã Ngụy thì không Chính. Nghe lọt tai chưa? KĐBS chỉ giải thích về mặt từ vựng. Về chính chị chính em thì mù tịt.”
  +Đoạn này có chỗ đúng
  “Biết thì nói .(không nói cũng chẳng sao) Không biết hoặc biết chưa rõ thì bớt mồm (dựa cột mà …để biết). Ngụy luôn là từ trái nghĩa với Chính”
  nhưng:”Chính “không phải luôn luôn là từ trái nghĩa với “Ngụy”.vì từ “Chính” có rất nhiều nghĩa.
  Cũng như từ “thị” có nhiều nghĩa: chợ (Nhất cận thị,nhị cận giang),chính là (Duy tuệ thị nghiệp),thấy nhìn (thị giác)…
  Ngay cả câu”hồi đầu thị ngạn”thì cũng phải xem gốc chữ Nho của chữ “thị” nghìa là gì.
  Mà từ”thị” không hề có từ trái nghĩa.
  + Từ “chính quyền”(government…)được TỰ ĐIỂN đinh nghĩa là “quyền lực chính trị”(political power),từ “chính quyền” cũng không có từ trái nghĩa
  .Đố ai tìm được từ trái nghĩa của”government”
  Để chỉ rõ bản chất bất hợp pháp,tay sai,bù nhìn của một chính quyền thì người ta thêm vào tính từ “ngụy”.Đó là cụm từ: “chính quyên ngụy” hoặc là “ngụy quyền”.
  Cũng vậy “quân đội ngụy” còn được (bị) gọi là “ngụy quân”
  .Cũng có người không muốn dùng từ” quân đội “mà chỉ phải nên dùng từ “quân lực”thì cho là đúng hơn.

  Trả lờiXóa
 11. Phân biệt lịch sửlúc 22:05 4 tháng 9, 2020

  Ngụy là tính từ (ngụy quyền Sài Gòn, ngụy quân Sài Gòn), dùng quen trở thành danh từ chung (chính quyền ngụy Sài Gòn, quân ngụy Sài Gòn).

  Ở Triều Tiên, 2 cái tên CHDCND Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc khác nhau, thành lập quốc gia cùng thời điểm tháng 8 và tháng 9 năm 1948. Triều Tiên là tên của bán đảo, Đại Hàn là tên của dân tộc.

  Ở Trung Quốc, Tôn Trung Sơn đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Trung Hoa Dân Quốc, lúc đó không có ai khác có tên này. CSTQ ban đầu tham chính trong Trung Hoa dân quốc, sau khi Tưởng Giới Thạch chiếm quyền lãnh đạo đi sát Cộng diệt Cộng mới đẩy CS từ 1 lực lượng tham chính sang 1 lực lượng nổi dậy chống chính quyền trung ương. Sau khi thắng năm 1949 và giành lấy trách nhiệm thống lĩnh Đại Lục Trung Hoa họ mới dám đặt tên là CHND Trung Hoa.

  Ở Việt Nam, Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thế rồi sau đó trong chiến tranh kẻ thù xâm lược từ bên ngoài xông vào nặn ra 1 bọn tay sai rồi đặt tên tiếng Việt cho bọn tay sai này. Nên nó chỉ là 1 cái tên ăn cắp, vô thừa nhận, tiếm danh cướp đoạt danh nghĩa và phủ nhận ngày độc lập của Việt Nam, phủ nhận tuyên ngôn độc lập Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật sự là vậy, Tôn Dật Tiên và cụ Hồ Chí Minh là người đánh dấu chấm hết cho hàng ngàn năm phong kiến và hàng trăm năm bị ngoại tộc thống trị cho 2 nước Việt Trung.

   Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông đều là người thừa hưởng sự nghiệp CM Tôn Dật Tiên truyền lại, Tưởng giành quyền lãnh đạo CM nhưng từng bước phản bội CM. Mao trung thành với CM nên giành thắng lợi, dù sau Kháng chiến chống Nhật thì quân Tưởng vẫn đông hơn gấp 6 lần Hồng quân CN, đông dân đông quân và kinh tế vượt trội.

   Còn bọn ngụy quyền ở TQ hay ở VN thì đều không có tư cách gì so sánh với Mao hay Tưởng ở TQ hay chính phủ cụ Hồ và Việt Nam dân chủ Cộng Hòa cả.

   Xóa
  2. 1 người là 'quốc phụ' của Tq, 1 người là cha già dân tộc, lãnh tụ, anh hùng dân tộc vĩ đại của Vn. Hình như Hoàng Duy Hùng là cừu chiên, đám chiên cuồng tín thần kinh chính trị bệnh hoạn, chống Cộng điên cuồng chết bỏ, bất kể là CSVN hay CSTQ. Ông Duy Hùng này chắc là quê ở Hố Nai Đồng Nai.

   Xóa
  3. Ngụy, ba que là lũ bèo bọt thôi. Xem phim kháng Nhật đi hay lắm, nội chiến là phải như ở TQ, 2 thằng đều kháng chiến rồi đánh nhau, vừa kháng chiến vừa đánh nhau, kháng chiến xong đánh nhau tiếp, đó mới là nội chiến. VN không phải là bang Mỹ nên không phải là nội chiến.

   Xóa
 12. Đúng vậy ở bên Tàu bọn Nhật nhào vô xâm lược dựng lên ngụy quân, ngụy quyền, lợi hại nhất là Tổ đặc công số 7 của ngụy quyền Uông Tinh Vệ hay thấy trên phim.
  Bên ta bọn Pháp nhào vô xâm lược dựng lên ngụy quân, ngụy quyền. Sau đó bọn Mỹ thay chân Pháp dựng lên ngụy quân ngụy quyền của Mỹ trên cơ sở của ngụy quân ngụy quyền mà Pháp bỏ lại.
  Đây là vấn đề khách quan của lịch sử. Bọn nào nhào vô nước khác xâm lược rồi dựng lên ngụy quyền thì nó là ngụy. Bỏ chữ ngụy là phá đám lịch sử, phá hoại đất nước, xáo trộn trật tự của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 13. Do không cùng chiến lược phát triển chính trị và ý thức hệ nên Mỹ muốn đi vào VN và xâm nhập vào sự độc lập của VN, đẩy VN vào quỹ đạo của Mỹ, đặt VN vào trong tầm ảnh hưởng của Mỹ thì Mỹ không thể tiến vào từ dòng chính, từ cửa chính được. Mỹ phải đi cửa sau bằng 2 cách.

  Thứ nhất là bằng con đường tham nhũng, biến tiền thành quyền, vun đắp tiền quyền cho nhiều quan tham lãnh đạo, hợp quần lại thành những nhóm lợi ích.

  Thứ hai là bằng con đường dư luận ồn ào bị truyền thông dắt mũi, khởi đầu từ truyền thông Mỹ đến truyền thông Việt nam. Từ ồn ào đến biểu tình, đến "cách mạng đường phố", cải triều hoán đại. Nhiều trường hợp không chỉ dừng ở mức "phá làng phá xóm" mà đã đến mức "đập sạch phá sạch", biểu tình bạo loạn.

  Như Liên Xô, Yeltsin luồn sâu leo cao ngoi lên được nhờ tham nhũng. Liên Xô bị thay đổi chế độ qua hàng loạt biểu tình ủng hộ Gorbachev của sinh viên, giới trẻ và giới phản động trong xã hội. Nó được kích hoạt kích động 1 thời gian dài qua truyền thông phản động trá hình và dư luận ồn ào trong xã hội. Sử dụng đám đông để thay triều hoán đại.

  Bản chất của nó là sự "khởi nghĩa ngược", "phản khởi nghĩa" so với cách làm của quần chúng cách mạng giành chính quyền từ tay Nhật ngày xưa. Hoàng Duy Hùng rất có thể chỉ là 1 quân cờ trong cả 1 chương trình này.

  Trả lờiXóa
 14. Âm mưu của bọn phản động chúng nó và bọn truyền thông phản bội là 'quan trọng hóa - chính danh hóa - chính nghĩa hóa - hợp thức hóa - hợp pháp hóa' chính quyền tay sai ngụy SG. Mục đích của việc đòi bỏ từ 'ngụy' là thế và những quan điểm lịch sử phản động liên quan khác. Đó là những quan điểm phản động về lịch sử.

  Trả lờiXóa