Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT VỀ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Bạn gái - Hotgirl Nguyễn Thụy Song Phương đã tiêm chủng rùi nha!
Lời dẫn: Sau khi đăng bài Tin cực vui và nóng sốt: VIỆT NAM BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ!, qua điện thoại và qua hộp thư điện tử, Google.tienlang nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc băn khoăn v/v những ai được ưu tiên tiêm chủng trước. Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã có cả 1 Nghị quyết quy định rõ ràng. Google.tienlang xin đăng Toàn văn NGHỊ QUYẾT  VỀ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19.

******

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên:

1. Số lượng: Khoảng 150 triệu liều. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo từng giai đoạn. 

2. Cơ chế mua vắc xin: Thực hiện mua sắm trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013. 

Điều 2. Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí: 

1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí: 

a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế; 

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); 

- Quân đội; Công an. 

b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; 

c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...; 

d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; 

e) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; 

g) Người sinh sống tại các vùng có dịch; 

đ) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 

h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. 

i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch. 

2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tại khoản 1 ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch. 

3. Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước: 

a) Ngân sách địa phương đảm bảo cho người dân trên địa bàn và các đối tượng do địa phương quản lý. 

b) Ngân sách trung ương đảm bảo cho các đối tượng do các cơ quan trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định sau: 

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định; 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện; 

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

+ Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 

Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện. 

2. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Y tế: 

a) Làm đầu mối tổ chức việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ vắc xin; chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Công văn số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 và của Thường trực Chính phủ tại Công văn số 312/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 02 năm 2021. 

b) Thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Bộ Y tế làm tổ trưởng, thành viên là Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Công Thương để tổ chức việc mua, nhập khẩu vắc xin. 

c) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai việc tiêm chủng, bảo đảm an toàn. 

d) Quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng. 

đ) Tiếp nhận nguồn tài trợ, viện trợ trực tiếp và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác tiêm chủng.

 e) Định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này. 

2. Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 1 Điều 3 để mua, nhập khẩu, tiếp nhận vắc xin, vận chuyển, bảo quản, chi phí dịch vụ tiêm chủng theo đề nghị của Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan trung ương. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua vắc xin trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013 theo đề nghị của Bộ Y tế. 

4. Bộ Ngoại giao phối hợp tìm kiếm các đối tác, các thủ tục ngoại giao có liên quan. 

5. Bộ Giao thông vận tải phối hợp tổ chức vận chuyển vắc xin theo đề nghị của Bộ Y tế. 

6. Các Bộ Quốc phòng, Công an và các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

7. Khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và tự chi trả chi phí tiêm chủng. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên đã được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc hạch toán vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tiêm chủng cho người lao động. 

8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách địa phương, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Xuân Phúc

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

KIEV QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ WASHINGTON TRỞ THÀNH BÁ CHỦ THẾ GIỚI!

 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy - RIA Novosti

Lời dẫn: Như bạn đọc Google.tienlang đã biết, khi nổ ra cái gọi là "Cách mạng Nhân phẩm" EproMaidan Tháng Hai năm 2014, Mỹ và phương Tây đã đạo diễn cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovich, dựng lên một chính phủ bù nhìn (ngụy chính quyền- chính quyền ngụy) ở Ukraina. Mục đích của Mỹ là biến Ukraina thành tiền đồn chống Nga, bao vây, kìm hãm sự phát triển của Nga, bảo vệ quyền thống soái của Mỹ trên toàn cầu.

Xem bài:

Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

và bài:

Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

Nhiều năm vừa qua, Mỹ áp dụng nhiều lệnh trừng phạt Nga nhằm ngăn cản Dự án SP-2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là Dự án đường ống ngầm dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Mỹ không chỉ trừng phạt Nga mà còn trừng phạt bất cứ doanh nghiệp nào ở châu Âu tham gia Dự án này. Không những Nga, mà còn có chính phủ nhiều nước châu Âu, đặc biệt là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kịch liệt lên án chính sách của Mỹ. Cuối cùng, mới đây, Tổng thống Mỹ Biden đã buộc phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến Dự án SP-2 (Dự án Dòng chảy phướng Bắc 2). Giận hờn với sự “nhu nhược” của “bu” Mỹ, Kiev quyết định thay thế Washington trở thành bá chủ thế giới!!!

Sự Giận hờn với “bu” Mỹ của Ukraina, khiến mọi người nhớ lại, sao nó giống với Sự Giận hờn với “bu” Mỹ của Nguyễn Văn Thiệu trong Diễn văn từ chức năm nào! “Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với 1 “đồng minh” đang chịu đau khổ triền miên. Trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc…”

Ngày 21.4.1975- ‘Tổng thống’ Nguyễn Văn Thiệu ăn vạ chủ Mỹ

https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/04/ngay-2141975-tong-thong-nguyen-van.html

Hôm nay, Google.tienlang xin dịch và giới thiệu bài viết mới trên báo ria.ru- RIA Novosti -Hãng thông tấn của Chính phủ Nga với tiêu đề Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона- Dịch: KIEV QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ WASHINGTON TRỞ THÀNH BÁ CHỦ THẾ GIỚI!

**********

Trong những ngày gần đây, tất cả những ai vẫn chưa hiểu rõ ràng - rằng Ukraine là một quốc gia đặc biệt và độc quyền - chắc chắn nên bị thuyết phục về điều này.

Chỉ trong vài ngày, đại diện chính quyền Ukraine và các chuyên gia Kiev:

1) đi đến kết luận rằng Ukraine xứng đáng hợp tác với IMF với những điều kiện đặc biệt;

2) đe dọa Quỹ, rằng Kiev không có nghĩa vụ đối với Quỹ;

3) nói về các điều kiện mà Ukraine có thể đồng ý khởi động Nord Stream 2 (SP-2)- (Dự án Dòng chảy phướng Bắc 2);

4) gợi ý riêng về tính hiệu quả của việc chia sẻ cổ phần SP-2 với Ukraine;

5) Đe dọa tiêu diệt Gazprom (Tập đoàn dầu khí Nga) bởi những vụ kiện tụng mới, bên cạnh những vụ kiện trị giá gần 20 tỷ USD đã được công bố trước đó.

Ukraina quyết định tiêu diệt Gazprom (Tập đoàn dầu khí Nga) 

Cho đến gần đây, chỉ có Hoa Kỳ tuyên bố độc quyền trong thế giới hiện đại, nỗ lực duy trì trật tự thế giới đơn cực. Nhưng bây giờ có cảm giác rằng ở Ukraine, thế giới cũng được coi là đơn cực, nhưng không do Mỹ mà là do Kiev dẫn đầu.

Gần đây, Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức thường xuyên được tổng thống Ukraine cho ăn những hạt sạn. Và không cần phải nói về Nga: số phận của Nga trong mắt đại diện của Kiev là kẻ đang phải trả giá và ăn năn. Chỉ cần nhìn vào dự thảo chiến lược cho chính sách đối ngoại của Ukraine, được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tuần trước, theo đó nước này sẽ nhận được các khoản bồi thường từ Nga vào năm 2024.

Những tuyên bố những ngày gần đây là một sự phát triển hợp lý về việc giới tinh hoa Ukraine đang suy nghĩ lại về vai trò của họ trên thế giới. Họ vẫn đang mải miết tìm hiểu xem Ukraina đã sẵn sàng cho sự thay đổi vai trò bá chủ thế giới của Mỹ ở mức độ nào.

Volodymyr Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn với các ấn phẩm phương Tây ngày 14/6 rằng Ukraine xứng đáng hợp tác với IMF với các điều kiện đặc biệt và các yêu cầu hiện tại của Quỹ IMF là không công bằng . "Bạn không thể so sánh chiến lược hành vi của IMF với Ukraine như với các quốc gia khác. Đất nước của chúng tôi đơn giản là không thể được đặt ngang hàng với những nước khác. Bởi vì chúng tôi có <...> một cuộc chiến đang diễn ra. Bởi vì tiền được chi không cho các ưu tiên từ theo quan điểm kinh tế, mà là phải nhìn từ quan điểm an ninh. Đầu tiên là quân đội, đầu tiên là y học, sau đó là mọi thứ khác", ông nói.

Xin nhắc lại: các yêu cầu chính của IMF ngày nay là chuyển hệ thống tư pháp Ukraine dưới sự kiểm soát của phương Tây và củng cố quyền kiểm soát đối với các cơ cấu chống tham nhũng. Cần phải hiểu vấn đề này: IMF muốn treo cổ các quan chức quan trọng của Ukraine (và một phần là doanh nhân), nhưng thực ra, có một thỏa thuận ngầm: Cứ ăn cắp đi, nhưng nếu không trung thành chính trị, hãy chuẩn bị chịu trách nhiệm!. Tất nhiên, cả các quan chức Ukraine và doanh nghiệp Ukraine đều không vui mừng trước một viễn cảnh như vậy. Có một cuộc đấu tranh cho những vì vấn đề này.

Zelensky bất bình với IMF

Đồng thời, IMF từ lâu đã hợp tác với Ukraine với những điều kiện đặc biệt. Thứ nhất, Quỹ không cho các nước hiếu chiến vay, nhưng vẫn cho Ukraine vay, bất chấp những tuyên bố hiếu chiến liên tục của các nhà lãnh đạo Ukraina về cuộc chiến đang diễn ra. Về mặt hình thức, điều này được bỏ qua do không có thiết quân luật ở Ukraine. Nhưng thông thường, đối với IMF, khía cạnh chính thức không phải là quan trọng, mà là yếu tố thực tế. Thứ hai, IMF có quy định không cho các quốc gia vay nếu đó là quốc gia không trả được nợ chính phủ. Trong khi Ukraine, từ chối trả khoản nợ ba tỷ USD của Nga, đã vỡ nợ vào năm 2015. Nhưng điều này không ngăn cản IMF cho vay. Nhưng những điều kiện như vậy, hiện nay là không đủ đối với Ukraine - Ukraina đòi hỏi những điều kiện đặc biệt hơn.

Đặc biệt tuyệt vời là sự bất bình của Zelensky đối với IMF không công bằng dựa trên nền tảng của một dự thảo nghị quyết được đăng ký gần đây tại Verkhovna Rada, sẽ cung cấp "một loạt các biện pháp cấp bách để thực hiện thực tế tái cơ cấu nợ công nước ngoài của Ukraine cho IMF." Được dịch sang tiếng người - chúng ta đang nói về việc từ chối thanh toán và tuyên bố vỡ nợ. Hơn nữa, họ đã ký kết theo sáng kiến ​​của 35 đại biểu từ các phe phái và nhóm khác nhau. Rõ ràng, theo các tác giả, sắc lệnh này sẽ thúc đẩy IMF hướng tới mối quan hệ thậm chí đặc biệt hơn với Ukraine, mà tổng thống của nó đã nói.

Nhưng tất nhiên, không chỉ phương Tây nhận được những quả đắng từ Ukraine - Nga cũng liên tục bị tấn công.

Tuần trước, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã công bố các điều kiện mà Ukraine sẵn sàng đưa ra để chuẩn bị cho việc giải phóng SP-2 (Dự án Dòng chảy phướng Bắc 2): "Điều kiện để giải phóng nó phải là Nga không chiếm đóng các lãnh thổ Ukraine và đảm bảo an ninh năng lượng của Ukraine. Điều này sẽ là một sự đền bù trung thực cho các mối đe dọa." Dịch: Ukraine sẽ cho phép Nga sử dụng SP-2, nếu Nga từ bỏ Crimea, Donbass sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Kiev theo các điều khoản của họ, ngoài ra Ukraine sẽ được đảm bảo cung cấp khí đốt với khối lượng cần thiết với giá cả phải chăng. Được đảm bảo bởi ai không được chỉ định, nhưng ngụ ý.

“Sáng kiến” để Ukraine kiếm tiền trên Nord Stream 2

Phương án kiếm tiền từ Dự án Dòng chảy phương bắc 2

Một nhà khoa học chính trị của Ukraine, Ruslan Bortnik, đã đề xuất một cách nguyên gốc không kém để Ukraine nhận cổ tức từ việc phóng SP-2. "Cổ tức" không phải theo nghĩa bóng, mà theo nghĩa rất thực tế: "Bán hoặc chuyển nhượng cho "Naftogaz" (Tập đoàn dầu khí Ukraina) 5-7-10% cổ phần của liên doanh SP-22, và chúng tôi sẽ là cổ đông, chúng tôi sẽ kiếm được trên nó. Ukraina cũng không có tiền bỏ ra để mua cổ phần - chuyên gia gợi ý rằng các đồng sở hữu chuyển cổ phần của họ sang Ukraine miễn phí!. Kiev có quyền như vậy, bởi vì để đổi lại việc Ukraine hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc cản trở việc khởi động đường ống dẫn khí đốt!

Cuối cùng, người đứng đầu Naftogaz, Yuriy Vitrenko, nói rằng "Ukraine đã sẵn sàng hành động pháp lý chống lại Gazprom vì ngăn chặn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Trung Á ." Họ nói rằng việc vận chuyển khí đốt đã bị chặn trong 15 năm, Naftogaz đang tiến hành đàm phán với Gazprom về vấn đề này, và nếu Gazprom không cho phép quá cảnh, Vitrenko hứa sẽ khiếu nại lên Ủy ban châu Âu và trọng tài quốc tế. Ý định mở rộng quyền tài phán của Ủy ban châu Âu đối với các đường ống dẫn khí đốt của Nga là rất tuyệt vời, điều mà ngay cả bản thân Ủy ban cũng khó sẵn sàng. Chưa kể đến thực tế là Nga, nước không tham gia cái gọi là các gói năng lượng của EU, không có nghĩa vụ cung cấp khả năng tiếp cận năng lực vận chuyển của mình.

Tự Ukraina đang ngày càng chia tay với nguồn năng lượng từ Nga

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng bệnh tâm thần phân liệt chính trị ở Ukraine, dưới ảnh hưởng của thất bại trong cuộc chiến chống SP-2, đã chuyển sang một cấp độ mới - có lẽ là một cấp độ lâm sàng. Rõ ràng, những tuyên bố của các "chuyên gia" được thiết kế để hỗ trợ xã hội mức độ cuồng loạn cần thiết, đồng thời với luận điểm ngày càng sụp đổ của chính quyền Kiev rằng "cả thế giới đang ở với chúng tôi." Điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm tính chất thảm khốc của "zrada" (Thắng lợi ảo từ cuộc Cách mạng EproMaidan) mà chắc chắn sẽ kéo theo dòng cảm xúc "thoáng qua" này. Rất khó để dự đoán điều này sẽ dẫn đến kết quả gì đối với xã hội và nhà nước Ukraine. Nhưng chắc chắn là một cái gì đó không tốt.

Link nguồn:

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

Bùi Ngọc Trâm Anh Dịch và giới thiệu

========

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Chuyên cơ IL-96-300PU chở Tổng thống Nga Putin đang bay đến Thụy Sĩ để hội đàm với Biden

Ngay lúc này, Chuyên cơ IL-96-300PU chở Tổng thống Nga Putin  đã vượt qua biên giới Hungary với sự đón tiếp và hộ tống bởi các máy bay của NATO.
Google.tienlang sẽ cập nhật chi tiết sự kiện này.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Villa La Grange ở Geneva vào ngày 16/6/2021. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​bắt đầu lúc 14 giờ (giờ Motskva- GMT+ 3), tức 13:00 giờ Genève, Thụy Sĩ (GMT+2), tức 17 giờ, giờ Hà Nội (GMT+ 7).
Dưới đây, Google.tienlang cập nhật theo giờ Moskva (GMT+3)
13:06 Máy bay của Putin đã bay vào không phận Thụy Sĩ. IL-96-300 (số đuôi RA-96022) bay tới Geneva. "Putin đang bay, đến đúng giờ", Peskov xác nhận.

13:21 Đoàn xe của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đến Villa La Grange. Ông bước vào tòa nhà, từ chối trả lời câu hỏi của các nhà báo về kỳ vọng của cuộc gặp. Theo kế hoạch, tổng thống sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Hoa Kỳ bằng một bài phát biểu chào mừng và "chúc phúc" cho Putin và Biden có một cuộc đối thoại thành công. Khách, họ là nhân vật chính, khi đang trên đường đi.

13:27 Putin đến. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Geneva. Rất đúng giờ, từng phút.

13:42 Putin xuống máy bay, rất vui vẻ xuống thang và lên xe ngay. Bây giờ Đội kỵ binh Thụy Sĩ ngồi trên lưng ngựa và trong một vài giây nữa đoàn sẽ khởi hành di chuyển đến Villa La Grange. Có hơn chục xe hộ tống trong đoàn này.

13:47 Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin sẽ gặp Putin tại biệt thự La Grange. Biden sẽ là người đến cuối cùng, và cả ba người sẽ cùng nhau bước ra ngoài buổi lễ chụp ảnh chung. Việc chụp ảnh các tổng thống Liên bang Nga và Hoa Kỳ được lên kế hoạch riêng biệt.

13:53 Cảnh sát giao thông Geneva chặn đường cao tốc và các con phố dọc theo tuyến đường của đoàn xe của Putin. Các khu vực xung quanh Villa La Grange đã bị đóng cửa từ lâu, trong đó có nhiều khu vực dành cho người đi bộ.

14:04 Đoàn xe của Putin tiến vào Villa La Grange.

14:07 Tổng thống Thụy Sĩ đã gặp Vladimir Putin tại Villa La Grange và mời ông vào trong. Đồng thời, các nhà lãnh đạo bắt tay nhau.

14:25 Putin, Biden và Guy Parmelin bước lên thảm đỏ. Tổng thống Thụy Sĩ cho biết rất vinh dự được đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh và chúc các nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả.

14:27 Vladimir Putin và Joe Biden, khi tổng thống Thụy Sĩ rời đi, đã quay sang bắt tay nhau. Sau đó, họ lập tức đi vào trong. Có vẻ như Biden đã chìa tay với Putin trước.

14:31 Đó là tất cả, bây giờ chúng tôi dự kiến ​​sẽ đàm phán trong vòng 4-5 giờ. Trong khi chúng được tổ chức ở một định dạng hẹp.

14:37 Theo kênh truyền hình MSNBC, sau phần đầu tiên của cuộc hội đàm với định dạng hẹp, Putin và Biden sẽ có những nhận xét ngắn trước các phóng viên.

14:40  Putin cảm ơn Biden về sáng kiến ​​gặp gỡ. Biden nói với Putin rằng một cuộc gặp trực tiếp rất hữu ích. Sau đó, các tổng thống nói điều gì đó với nhau và cười. Cùng lúc đó, Biden nhìn lướt qua đoàn tùy tùng. Ngoại trưởng Anthony Blinken cũng đang ngồi với một cuốn sổ. Nhưng Putin và Sergei Lavrov không có mảnh giấy và sổ ghi chép.

14:46 Đây là một bức ảnh chụp nhanh từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán, khi báo chí được phép chứng kiến phút giây đầu tiên của cuộc gặp. 

14:56  "Chúng tôi đang cố gắng xác định xem chúng tôi có những vấn đề chung ở đâu và những vấn đề nào có bất đồng. Khi chúng tôi có bất đồng, chúng tôi phải làm mọi cách để có thể thảo luận các vấn đề một cách chuyên nghiệp và có thể đoán trước được", ông Biden nói tại ngay từ đầu cuộc gặp của ông với Putin.

14: 58. Bây giờ tôi đã yêu cầu các nhà báo rời đi, Biden nói.

Putin và  rời đến một phòng họp khác, không có báo chí.

Hoàng Minh Tâm đưa tin

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Tin cực vui và nóng sốt: VIỆT NAM BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ!

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

Chiều ngày 15/6, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cùng lãnh đạo các Tổng Cục/ Cục/Vụ/Viện liên quan của Bộ Y tế/Bộ Quốc phòng/Bộ Công an/ Bộ Thông tin truyền thông/ Bộ Giao thông vận tải…

Quân đội tham gia bảo quản, vận chuyển vắc xin

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lần này là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua Bộ Y tế đã hết sức nỗ lực cố gắng tìm kiếm, trao đổi, đàm phán để có các nguồn vắc xin phòng COVID-19 nhập khẩu và đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm vắc xin từ các nguồn cung ứng trên toàn cầu để đạt mục tiêu 150 triệu liều vắc xin như Nghị quyết 21 của Chính phủ.

“Khác với các lần trước, ở chiến dịch tiêm chủng này chúng ta đã có kinh nghiệm triển khai tiêm chủng theo chiến dịch. Gần đây nhất, Việt Nam đã tổ chức thành công chiến dịch tiêm chủng 23 triệu liều vắc xin sởi - rubella cho trẻ em. Tuy nhiên, do quy mô của chiến dịch này lớn hơn nhiều nên đòi hỏi có sự tham gia của các bộ, ngành” – GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh và thông tin toàn bộ tất cả các lực lượng đều vào cuộc để vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và tiêm chủng.

“Chúng ta sẽ thiết lập 8 kho bảo quản, trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 Quân khu trong toàn quốc để khi vắc xin về sân bay là ngay lập tức vận chuyển về các kho này bảo quản. Các kho đều phải đạt Tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt (GSP), từ đó các xe lạnh vận chuyển vắc xin toả đi các điểm tiêm chủng trên toàn quốc”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Tư lệnh ngành Y tế lưu ý, ngay từ bây giờ cần thiết lập rất nhanh các kho này, rà soát, kiểm tra lại các yếu tố liên quan đến hậu cần, vật chất, hệ thống dây chuyền lạnh, máy phát điện để bổ sung, khắc phục ngay những yếu tố chưa đủ điều kiện nhằm đảm bảo các tiêu chí về bảo quản vắc xin an toàn, tránh các tình huống không mong muốn xảy ra.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào chiến dịch tiêm chủng

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tất cả các điểm tiêm chủng lần này hình thành mạng lưới tiêm chủng trực tuyến, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin sẽ công khai các thông tin về số lượng người tiêm, số lượng liều vắc xin được sử dụng. Tất cả đều được kiểm soát toàn bộ.

Để làm điều này, theo Bộ trưởng phải đẩy nhanh áp dụng sổ sức khoẻ điện tử, đăng ký tiêm chủng qua app và qua tin nhắn. Mỗi người dân khi nhận được nhắn tin mời đăng ký tiêm thì có tin nhắn phản hồi, để làm sao khi vắc xin về thì sẽ có tin nhắn mời người dân đi tiêm. Điều này có nghĩa là mọi thông tin về tiêm chủng phải thể hiện trên hệ thống điều hành tiêm chủng online.

“Người dân sẽ biết mình đến điểm tiêm chủng nào tiêm. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người đăng ký thời gian tiêm và điểm tiêm. Khi đến tiêm, sẽ check mã QR code và qua khám sàng lọc sẽ điền thông tin vào trường ứng dụng có sẵn. Khi đạt yêu cầu về sức khoẻ thì tiêm và điền vào mục đã tiêm chủng. Như vậy sẽ tiến đến quản lý hồ sơ “hộ chiếu vắc xin” dễ dàng.

Sau tiêm hệ thống sẽ nhắc 2 tiếng/lần theo dõi phản ứng sau tiêm chặt chẽ để người tiêm biết. Đối với những người không dùng điện thoại smartphone, sẽ có đầu số tổng đài nhắn những thông tin cụ thể liên quan đến tiêm chủng”- Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ Y tế là “tiêm đến đâu an toàn đến đó” 

Mặc dù vậy, do hệ thống y tế cơ sở còn yếu về công nghệ thông tin nên Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin thiết lập nên hệ thống điều hành tiêm chủng online.

Một điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này được Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ là việc tổ chức tiêm tại các điểm tiêm sẽ  được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online thay vì trước đây giao cho các đơn vị quản lý.

“Khoảng 15.000 điểm tiêm chủng đã có nhân lực, tài khoản sẽ cập nhật và đưa lên bản đồ tiêm chủng, công khai với toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vắc xin đã sử dụng, số người  được tiêm”- GS.TS Nguyễn Thanh Long nói.

Quán triệt tinh thần “tiêm chủng đến đâu an toàn đến đó”

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế, toàn bộ quy trình tiêm đã được rà soát lại để làm sao cắt ngắn, nhưng vẫn tuân thủ đảm bảo an toàn. “Quan điểm của Bộ Y tế là “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Cùng với đó, Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng Quốc gia phải làm việc trực tuyến 24/7 để có thể chỉ đạo, giám sát trực tuyến tiêm chủng an toàn. Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tập huấn nhiều lần cho toàn tuyến hệ thống y tế, kể cả công lập và tư nhân, đặc biệt là y tế cơ sở” - Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sở Chỉ huy của chiến dịch tiêm chủng lần này đặt tại Bộ Quốc phòng do một đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân làm chỉ huy, có sự tham gia của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải...

Đối với hệ thống y tế quốc phòng và công an, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng và tiêm chủng an toàn, riêng lực lượng quân đội tập huấn thêm về quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin.

Đối với các bộ, ngành liên quan khác, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu mối theo đúng mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hoan nghênh các bộ, ngành liên quan đã rất có trách nhiệm tham gia và cố gắng để có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Đây là nhiệm vụ chuyên môn nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị.

“Chúng ta phải đảm bảo toàn bộ quy trình chuyên môn từ vận chuyển, bảo quản đến tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, và tiêm là phải an toàn”- Bộ trưởng nhắc lại đồng thời tin tưởng: "Với cách thức triển khai như thế này và có sự phối hợp chặt chẽ, chúng ta sẽ triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng lần này."

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng

Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ ngành trong chiến dịch tiêm chủng lần này

Liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lần này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng thông tin: Hiện nay dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc Bộ cùng các doah nghiệp công nghệ đang nỗ lực để hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng.

“Sau khi có bản kế hoạch chi tiết, 3 ngày sau sẽ có bản chạy thử, sau đó Bộ Y tế góp ý và sau 3 ngày nữa sẽ hoàn thiện bản cuối để có thể hoạt động. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ ngành trong chiến dịch tiêm chủng lần này”- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Bùi Ngọc Trâm Anh

======

BÀI TRÊN BÁO NGA KHẲNG ĐỊNH: ĐẢO THỊ TỨ THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM DO PHILIPPINES CHIẾM ĐÓNG TRÁI PHÉP

Lời dẫn: Google.tienlang từng nhiều lần chỉ ra, rằng đảo Thị Tứ, đảo Song Tử Đông cùng 5 đảo san hô, cồn cát khác mà Philppin gọi là "nhóm đảo Kalayaan" đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước năm 1970,, cả nhóm đảo này do quân đội Sài Gòn có trách nhiệm trông giữ. Nhưng năm 1970, Mỹ đã bật đèn xanh cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos mang quân đội bí mật chiếm đóng trái phép các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ví dụ, xin xem một vài bài: 

1. VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG?

2. Google.tienlang xin "cầm tay chỉ việc" cho báo chí: TẠI SAO VN KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ POMPEO?

3. Cuối tuần: BIỂN ĐẢO VÀ NGỤ NGÔN NĂM 2020

4. VÌ SAO NƯỚC MỸ TRÁO TRỞ TRÊN BIỂN ĐÔNG?

Rất tiếc là báo chí Việt Nam dường như đã bị Mỹ thao túng nên rất nhiều lần chỉ biết nịnh Mỹ, bất chấp chủ quyền Việt Nam.

Trong khi đó, trên một tờ báo nước ngoài là tờ Sputnik của Nga mới đăng một bài với ý kiến của các chuyên gia phân tích cặn kẽ để khẳng định điều mà Google.tienlang từng nhiều lần khẳng định: đảo Thị Tứ, đảo Song Tử Đông cùng 5 đảo san hô, cồn cát khác mà Philppin gọi là "nhóm đảo Kalayaan" đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Google.tienlang cảm ơn báo Sputnik và trân trọng chia sẻ bài viết này.

********

 Chuyến đi “lợi bất cập hại” của tư lệnh quân đội Philippines ra đảo Thị Tứ

Chuyến đi của tư lệnh quân đội Philippines ra đảo Thị Tứ của Việt Nam hôm 7/6 diễn ra trong lúc các nước ASEAN, dẫn đầu là Việt Nam đang có các cuộc đàm phán rất căng thẳng với Trung Quốc để tiến tới một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, công bằng, bình đẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Quả là một chuyến đi “lợi bất cập hại”!

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Philippines công bố hôm 9/6, Tư lệnh quân đội Philippines Sobejana đến đảo Thị Tứ bằng vận tải cơ C-130 hôm 7/6. Theo lời tướng Sobejana, mục đích chuyến thăm này “nhằm kiểm tra tình hình trên đảo, phục vụ kế hoạch cải tạo hòn đảo thành trung tâm hậu cần, bảo đảm hoạt động cho lực lượng Philippines”.

Việt Nam đã lên tiếng phản đối động thái này của Philippines và một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa.

Đảo Thị Tứ của Việt Nam

Đảo Thị Tứ (tên tiếng Anh: Thitu Island, tên tiếng Philippines: Pag-asa) là đảo lớn thứ hai trong Quần đảo Trường Sa, là một đảo san hô vòng. Đảo này có tọa độ 110 03’ 11” độ vĩ Bắc – 1140 17’ 15” độ kinh Đông, thuộc Phân nhóm Trung-Bắc của Quần đảo Trường Sa, có diện tích 0,32 km2.

“Tên gọi “Thị Tứ” do chính quyền Việt Nam đặt từ thời Minh Mạng, đầu thế kỷ XIX. Đến này, tên gọi “Thị Tứ” đã trở thành tên quốc tế của đảo này”, - Chuyên gia về những vấn đề chính trị và quân sự quốc tế Nguyễn Minh Hoàng nói với Sputnik.

Năm 1890, nhà thám hiểm hàng hải người Anh, Huân tước Percy William Bassett-Smith đã đo đạc và lập bản đồ Cụm thực thể địa lý Thị Tứ và đá Subi, Năm 1911, bản đồ này được in trong Giáo trình địa lý cao cấp của Trường đại học San Diego (Mỹ) (xem bản đồ tại địa chỉ).

Theo mô tả của Huân tước Percy William Bassett-Smith thì đó là các thực thể địa lý hoang vu, không có người ở, không có điều kiện sinh tồn.

Quần đảo Trường Sa.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
Quần đảo Trường Sa.
“Do đảo Thị Tứ nằm cách xa đảo Palawan, đảo gần đó nhất của Philippines tới 285km về phía Tây nên chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS-1982), nó không thể được xem là thực thể địa lý nằm trong EEZ của Philippines”, - Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng nói tiếp với Sputnik.

Lần đầu tiên, đảo Thị Tứ được xác định chủ quyền của Việt Nam bằng pháp lý từ ngày 21/12/1933, khi thống đốc Nam Kỳ thuộc Pháp Jean-Félix Krautheimer (1874-1943) ký Nghị định số 4702-CP sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc ở Quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ vào địa phận tỉnh Bà Rịa trong Liên bang Đông Dương. Năm 1939, Thứ trưởng Ngoại giao Anh William Butter xác nhận chính quyền Pháp ở Liên bang Đông Dương đã thực thi đầy đủ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.

“Từ 1939 đến nay, các chính quyền thuộc địa Pháp cũng như các chính quyền Việt Nam kế tiếp nhau đều liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối Quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Thị Tứ nói riêng”, - Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ thông tin với Sputnik .

Trong khi đó thì suốt thời kỳ là thuộc địa của Tây Ban Nha (thế kỷ XVI đến năm 1898) và sau đó là Mỹ từ 1989 (1898-1946), các chính quyền cai trị ở Philippines chưa bao giờ tuyên bố quần đảo Trường Sa hay bất cứ bộ phận nào của quần đảo này thuộc chủ quyền của Philippines.

“Điều 1 của Hiến pháp Philippines năm 1935 viết: “Philippins bao gồm tất cả lãnh thổ được nhượng lại cho Mỹ theo Hiệp định Paris giữa Mỹ và Tây Ban Nha ngày 10/12/1898, ranh giới được đề cập trong hiệp định này cùng với tất cả các đảo được nêu ra trong hiệp định tại Washington giữa Mỹ và Tây Ban Nha vào ngày 7/11/1900, và trong hiệp định giữa Mỹ và Anh ngày 2/1/1930, cùng với tất cả lãnh thổ mà Chính phủ Quần đảo Philippin hiện nay đang thực thi quyền lực pháp lý”. Nhưng trên thực tế thì không có một hiệp định nào trong cả ba hiệp định trên khẳng định rằng Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ thuộc Philippines”, - Chuyên gia Hồng Long chia sẻ thông tin với phóng viên Sputnik.

Tới tận ngày 17/5/1950, Tổng thống Philippines Quirino mới tuyên bố với giới báo chí rằng quần đảo Trường Sa thuộc về Philippines. Nhưng tuyên bố đó của Tổng thống Quirino lại bị người phát ngôn của chính phủ Philippines lúc đó bác bỏ ngay sau đó.

“Thậm chí, khi nhà thám hiểm người Philippines Tomas A. Cloma cùng 40 người khác đổ bộ lên một vài đảo nhỏ ở Trường Sa tháng 5/1956 và yêu cầu Manila công bố quyền sở hữu tư nhân của ông ta đối với vùng đảo này, chính phủ Philippines đã không có câu trả lời cụ thể, rõ ràng nào đối với các yêu cầu của ông Cloma cũng như không hề có bất cứ một tuyên bố nào về chủ quyền của mình tại khu vực này. Trong khi đó thì chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam đã xác định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa từ năm 1933 bằng một văn kiện pháp lý có giá trị cấp nhà nước”, - Chuyên gia Hồng Long phân tích với Sputnik.

Những dữ liệu nói trên là cơ sở pháp lý rất quan trọng để ngày 10/6/2021, khi bình luận về chuyến đi của tướng Sobejana, tư lệnh quân đội Philippines đến Thị Tứ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã phát biểu:

“Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan đến quần đảo này”.

Philippines chiếm Thị Tứ khi nào

“Cuối năm 1973 đầu năm 1974, sau khi buộc phải rút quân đội khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris 1973 cũng như rút các lực lượng thuộc Hạm đội 7 khỏi Biển Đông, Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Philippines bí mật đổ quân chiếm đóng đảo trái phép đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền của Việt Nam khi đó đang cho chính quyền Sài Gòn quản lý. Số quân Philippines luân phiên đồn trú tại đây ban đầu chỉ có 1 trung đội, nay đã tăng lên 2 đại đội”, - Chuyên gia Hồng Long chia sẻ thông tin với Sputnik.

Trong những năm 1980, Philippines tiến hành bồi đắp trái phép, nâng diện tích đảo lên 0,372km2 và xây dựng một đường băng quân sự dài 1.260m. Năm 2012, Philippines đưa dân ra sinh sống tại đảo này và cải tạo, nâng cấp đường băng quân sự, xây dựng âu thuyền và căn cứ hậu cần nghề cá ở đây. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của Philippines tại đảo Thị Tứ nói riêng và một số đảo khác ở quần đảo Trường Sa đều bị phía Việt Nam kiên quyết phản đối bởi những hành động đó đều vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa.

Với chuyến thị sát của Tư lệnh quân đội tại đảo Thị Tứ với mục đích “khởi công” các công trình mới và cải tạo đường băng quân sự, phía Philippines muốn có một sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại đảo này để đối phó với âm mưu xâm lần của Trung Quốc nhưng lại vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và hơn thế nữa còn là một động thái gây bất lợi cho đàm phán ASEAN-Trung Quốc về Biển Đông.

Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
© ẢNH
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

Chuyến đi này diễn ra trong lúc các nước ASEAN, dẫn đầu là Việt Nam đang có các cuộc đàm phán rất căng thẳng với Trung Quốc để tiến tới một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, công bằng, bình đẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Hành động đơn phương của Philippines không những không đem lại lợi ích chính trị gì cho nước này cũng như cho ASEAN mà còn có thể trở thành cái cớ để phía Trung Quốc cáo buộc các nước ASEAN đang làm nghiêm trọng thêm tình hình tranh chấp nhằm kéo dài và hướng lái đàm phán sao cho có lợi cho Trung Quốc, bất lợi đối với các nước ASEAN. Quả là một chuyến đi “lợi bất cập hại”, - Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh với Sputnik

Vì vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố: “Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC)”.

Việt Nam nêu đích danh những nước vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Thị Tứ là thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện bị Philippines chiếm đóng trái phép. Đây dường như là lần đầu tiên báo chí Việt Nam nói thẳng là Philippines chiếm đóng trái phép thực thể của Việt Nam tại Biển Đông . Trước đây, báo chí Việt Nam nếu có nêu đích danh thì chỉ Trung Quốc, giờ nêu đích danh cả Philippines.

“Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10/6/2021 cho thấy những mối đe dọa chủ quyền biển-đảo của Việt Nam nói chung và đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam nói riêng không chỉ xuất phát từ phía Trung Quốc mà còn từ những quốc gia khác tiếp giáp với Biển Đông. Và đây không phải là lần đầu tiên, phía Việt Nam cáo buộc Philippines có những hành động gây nguy cơ xâm phạm chủ quyền biển-đảo của Việt Nam”, - Chuyên gia Hồng Long phát biểu với Sputnik.
Sputnik xin đưa ra một ví dụ cụ thể

Ngày 27/8/2020, phát biểu về việc Philippines tự ý đặt tên cho 4 bãi cát và 2 đá san hô nằm trong Cụm Thị Tứ tại Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Bất kể hoạt động nào tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là hoàn toàn không có giá trị. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các nước được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với nội dung và tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), góp phần vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông”.

Gần đây nhất, ngày 27/52021, khi có thông tin chính xác về việc giới chức Philippines đang chuẩn bị tiến hành dự án cải tạo, nâng cấp đường băng trên đảo Thị Tứ, thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố:

“Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị”.

Việt Nam cũng phản đối bất kỳ nước ngoài khác có những hành động xâm phạm chủ quyền trên đất liền, trên không phận, trên biển-đảo cũng như trên các không gian chủ quyền khác của Việt Nam. Việt Nam kêu gọi tất cả các nước, các bên hãy luôn tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng con đường ngoại giao và đối thoại hòa bình, hết sức tránh xung đột dưới mọi hình thức và không có những hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình.

“Với việc báo chí Việt Nam hiện nay đã không ngần ngại nêu đích danh tên các nước vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, có thể thấy rằng, Việt Nam đã có vị thế quốc tế vững chắc, có tiếng nói quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và kiên trì bảo vệ chủ quyền của mình”, - PGS –TS Hoàng Giang nói với Sputnik.

========

Hoàng Ngân Thương giới thiệu theo