Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC???

Lời dẫn- Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".  Như vậy, Nghị quyết vô cùng quan trọng này đã ban hành được gần 1 năm. Tuy nhiên, nhìn lại, Google.tienlang thấy rằng công tác triển khai thi hành Nghị quyết quan trọng này chưa được các cấp các ngành quan tâm đúng mức. Một số cơ quan, tổ chức tuy có mở hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết song chỉ nặng về hình thức chứ chưa biến nội dung Nghị quyết thành hành động của từng đảng viên, đặc biệt là của lãnh đạo cơ quan tuyên giáo các cấp. Ví dụ rõ nhất mà Google.tienlang đã chỉ ra trong loạt bài gần đây khi có những đối tượng tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng không có ai lên tiếng đấu tranh trên truyền thông chính thống. Ví dụ, bài TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNG CÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???, ví dụ bài ĐẠI TÁ NGÔ HỒNG VINH TRẢ LỜI ĐẠI TÁ TRỞ CỜ NGUYỄN NHƯ PHONG, hoặc bài về ông PGS ĐỖ NGỌC THỐNG v.v....

Vì lý do trên, hôm nay, Google.tienlang cùng mọi người ôn lại Nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
***********

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SÔ 35- NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

1.Về mục tiêu:

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Về quan điểm:

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

- Kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

- Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và “chống”, "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hoá hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

3.1. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Intemet; biết khai thác, sử dụng Intemet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

3.2 Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hoá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh…

3.3 Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

3.4 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị…

3.5 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới…

3.6 Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch….

3.7 Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo Trung ương 94, 609 và 213.

Lê Hương Lan

8 nhận xét:

 1. Cảm ơn các bạn trẻ chủ trang có bài viết này.
  Từ nay, ta hãy lấy NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ làm tiêu chí, làm chuẩn mực cho cuộc đấu tranh chống lật sử mà Google.tienlang đang được cư dân mạng bầu chọn là LÁ CỜ ĐẦU!

  Tôi đồng tình với nhận định của chủ nhà, rằng "NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC". Nói rõ ra là NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CHƯA ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

  Lỗi này, xin chỉ thẳng ra là anh Võ Văn Thưởng.
  Anh Thưởng là Trưởng ban Tuyên giáo, là người có trách nhiệm cao nhất ở VN trong lĩnh vực tư tuởng. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã phó thác nhiệm vụ nặng nề này cho anh, đồng nghĩ với việc Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã trao Thượng phương bảo kiếm cho anh nhưng xem ra anh Thưởng không đủ sức gánh vác nhiệm vụ này.

  Người thứ nhì có chức trách trong lĩnh vực tư tưởng là anh Nguyễn Mạnh Hùng- Bộ trưởng bộ TT&TT. Khi mới được bổ nhiệm bộ trưởng, tôi và nhiều người phấn khởi, hy vọng nhiều lắm. Thế nhưng, thời gian cho thấy, anh Nguyễn mạnh Hùng có thể rất giỏi ở mảng khoa học công nghệ, ở tài kinh doanh nhưng lại tậm tịt ở mảng tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 2. He he,
  Ông Mai Kiều Liên viết như ý kiến trên, mấy ông Dương Vương Kinh, Phan văn Thiết, Công Tâm Võ.... trên phây búc lại vào đây hí hửng như bắt được vàng vì đã "TÌM ĐƯỢC CHỨNG CỨ chứng minh rằng Google.tienlang hết tấn công ông Võ Văn Kiệt, nay lại chuyển sang tấn công ông Võ Văn Thưởng!!!

  Trả lờiXóa
 3. Xuyên tạc bịa đặt của mấy ông bà rận chấy nhưng cậu Trương Văn Dũng- Dũng xe ôm hay Bùi Hằng, hay Nấm niếc, Thụy thiếc hay mấy cụ cờ vàng Cali và của mấy trang phản động BBC, VOA, Dân Làm báo.... chả có gì đáng ngại vì cộng đồng đã hiểu, mấy anh đó không xuyên tạc bịa đặt thì ... cạp đất mà ăn à?

  Cái nguy hiểm hơn là sự xuyên tạc bịa đặt của những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, trở cờ. Như Vũ Ngọc Hoàng chẳng hạn.
  Hoàng đang chuyển hẳn sang hội nhóm với Nguyên Ngọc, Chu Hảo.

  Hoặc như ông Đại tá công an Nguyễn Như Phong, như ông PGS đương chức Đỗ Ngọc Thống ... mà Google.tienlang đã chỉ ra.

  Trả lờiXóa
 4. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 18:47 21 tháng 9, 2019

  Làm con người tốt đúng nghĩa đã khó, làm người cộng sản đúng phẩm chất rất khó.
  Tại sao? Tại vì họ phải có đầy đủ tính chất của một đảng viên; phải có đầy đủ đức tính: Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, như Bác Hồ từng dạy. Nếu họ là người có chức vụ càng cao thì tính tiêu biểu, tinh thần trách nhiệm phải ngang tầm với chức vụ, v.v...

  Con người ai cũng là một cá thể, họ có nhu cầu riêng tư dễ dính đến sai phạm phẩm chất người cán bộ đảng viên; họ phải luôn đấu tranh với bản thân giữ cho tròn cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống...Nếu họ dễ dãi với bản thân, để lợi ích riêng xâm phạm lợi ích chung là đang đi vào con đường sa sút phẩm chất người cộng sản. Chủ nghĩa cá nhân biểu hiện muôn hình vạn trạng, khi bị nó lôi kéo thì người đó sẽ trở thành kẻ phản bội lại lý tưởng mà trước đó họ lựa chọn. Và tất yếu họ sẽ ngã theo nhóm phản bội, phản Đảng.

  Những tham lam, những kèn cựa quyền lợi, danh vọng, những ham muốn này nọ đều đưa họ vào con đường bất mãn, nó dẫn họ vào con đường ngược lại con đường của Đảng.

  Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta phải bắt tay làm bạn với những nước, những người bạn, có 'bạn' rất khác ngày xưa, miệng họ nói, lòng họ làm không giống nhau; có 'bạn' ta vừa chơi vừa phải đề phòng...kẻ phản bội lại dựa vào 'bạn' này chống lại Đảng, Nhà nước ta. Tính chất xã hội ngày nay rất khác trước. Có kẻ đáng được cho vào hộp bóc lịch, nhưng ta phải xử lý khéo léo, nương tay, chúng lại hý hửng chống phá tiếp tục.

  Nhiều người bực tức khi thấy Nhà nước ta nhẹ tay với kẻ chống đối, muốn làm mạnh hơn. Nhưng phải làm trong sạch đội ngũ trước, mạnh tay trị bọn làm hại nước hại dân, ai trước, ai sau cần tính toán cân nhắc kỹ.

  Tôi tự làm công tác tư tưởng như vây nên cũng tự ổn định tinh thần cho mình.

  Trả lờiXóa
 5. Sau khi có bài TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU ... thì

  Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng có chức mới

  Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa trở thành tân Phó Chủ tịch hiệp hội Đại học, cao đẳng Việt Nam.
  Thông tin trên vừa được, ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch hiệp hội Đại học, cao đẳng Việt Nam xác nhận.

  Theo đó, cách đây ít ngày, tại trụ sở hiệp hội Đại học, cao đẳng Việt Nam đã diễn ra buổi lễ công bố tân Phó chủ tịch Hiệp hội. Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham gia ban chấp hành, thành viên thường trực và giữ chức Phó chủ tịch hiệp hội.

  Về nhiệm vụ, ông Vũ Ngọc Hoàng sẽ đảm nhận công việc nghiên cứu, phản biện chính sách giáo dục, trước mắt là giáo dục đại học; phụ trách công tác thông tin, truyền thông của hiệp hội.

  Tin nhanh - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng có chức mới
  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng (cầm hoa) trong ngày nhận chức danh mới. Ảnh: GDVN.
  Theo tìm hiểu của PV, ông Hoàng chính là chồng bà Nguyễn Thị Ánh - chủ nhân lô "đất vàng" A51, A52 tại khu phố mới Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khu đất đang gây xôn xao dư luận thời gian qua khi liên tục bị cơ quan chức năng kết luận việc chuyển nhượng về tay vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có nhiều sai phạm.

  Sự việc xôn xao đến mức, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản thông báo và đề nghị báo chí "không thông tin sâu".

  Như báo điện tử Người Đưa Tin đã nêu, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra rằng, có 8 tổ chức và 20 cá nhân có liên quan đến việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất A51, A52.

  Đơn cử như, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài để xây trụ sở làm việc cho công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá là không thực hiện Luật Đất đai năm 2003.

  Việc cho phép kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất cho công ty này là không đúng thẩm quyền quy định của Luật Quản lý thuế.

  Tin nhanh - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng có chức mới (Hình 2).
  Biệt thự được xây trên 2 lô "đất vàng" của gia đình vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
  UBND TP.Tam Kỳ không phối hợp với các cơ quan liên quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn công ty này lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai không làm hồ sơ, thủ tục đề nghị giao đất, cấp sổ đỏ đất khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định.

  Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty này cho cá nhân là bà Nguyễn Thị Ánh là chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  UBND TP.Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ánh trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng được văn phòng Công chứng Phú Ninh chứng thực. Trong khi công ty trên chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp sổ đỏ là chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.

  Giá trị chuyển nhượng 2 lô đất này theo hóa đơn giá trị gia tăng và hợp đồng chuyển nhượng của công ty Kỳ Hà - Chu Lai với bà Ánh thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán (năm 2016) của UBND tỉnh Quảng Nam tương ứng hơn 700 triệu đồng.

  Sau đó UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu thẩm định phương án giá đất cụ thể đối với lô đất A51, A52 tại thời điểm tháng 5/2013. Kết quả số tiền phải nộp thêm do chênh lệch giá và số tiền chậm nộp phải nộp là hơn 1,8 tỷ đồng.

  Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công ty trên phải nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

  Trước đó, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại TP.Đà Nẵng cũng xác định, trường hợp sử dụng đất của công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam (100% vốn Nhà nước, sau thì cổ phần hóa) liên quan đến 2 lô A51 và lô A52 (rộng 1.261m2, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có nhiều sai phạm.

  Báo cáo của Kiểm toán nhà nước khu vực III nêu rõ việc công ty Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển nhượng 2 lô đất cho bà Nguyễn Thị Ánh (vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng) cũng vi phạm quy định.

  Trả lờiXóa
 6. Ở TW, các ban của Đảng nói chung, vừa là cơ quan tham mưu vừa là cơ quan chuyên môn của TW Đảng. Cụ thể với ban tuyên giáo TW, Về chức năng tham mưu thì đề xuất với TW những chủ trương, biện pháp lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực giáo dục, tuyên truyền. Về chức năng chuyên môn thì là người chủ trì tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp của TW về lĩnh vực công tác đó, là người chịu trách nhiệm trước TW về lĩnh vực tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân.
  Thực trạng tình hình trong Đảng hiện nay rất đáng lo ngại về sự suy thoái chính trị, tư tưởng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, hiện tượng "tự diễn biến" rất phức tạp, thậm chí công khai, trong khi đó ban tuyên giáo TW gần vô dụng, yếu kém quá. TW cần phải cải tổ lại ban này.

  Trả lờiXóa