Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện TTHC


Lời dẫn: Gần đây Google.tienlang nhận được khá nhiều thư bạn đọc phản anh tình trạng lạm dụng nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đó là nhiều cơ quan, tổ chức trong thông báo tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải nộp các tài liệu trong hồ sơ, ngoài yêu cầu các tài liệu phải có chứng thực còn kèm theo điều kiện "Khi nộp hồ sơ cần mang thêm bản chính để đối chiếu". Những yêu cầu này là trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số  79/2007/NĐ-CP. Tại Điều này quy định quyền lựa chọn của người dự tuyển:
+ Hoặc là nộp bản sao có chứng thực; Trong trường hợp này, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có quyền yêu cầu bản chính để đối chiếu. Nếu nghi ngờ có sự man trá trong việc chứng thực thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có quyền xác minh;
+ Hoặc là chỉ nộp bản photocopy không có chứng thực nhưng có mang theo bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu. Trong trường hợp này, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giữa bản photocopy với bản chính và ký xác nhận, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản photocopy với bản chính.
Về vấn đề này, ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg nhằm chấn chỉnh tình trạng trên. Google.tienlang xin giới thiệu nội dung Chỉ thị này.
----
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). 
----------
Để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện TTHC thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ có thể là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Đồng thời chỉ đạo việc quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Theo đó, khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.

Bên cạnh đó chỉ đạo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc có thẩm quyền giải quyết TTHC rà soát những văn bản hành chính do cơ quan, tổ chức ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành trong địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP theo tinh thần trên.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành trong địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND các cấp ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại
Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Đồng thời tăng cường kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 củaNghị định số 79/2007/NĐ-CP.

Bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.
Để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện TTHC thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ có thể là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
Đồng thời chỉ đạo việc quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Theo đó, khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.
Bên cạnh đó chỉ đạo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc có thẩm quyền giải quyết TTHC rà soát những văn bản hành chính do cơ quan, tổ chức ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành trong địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP theo tinh thần trên.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành trong địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND các cấp ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại
Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
Đồng thời tăng cường kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 củaNghị định số 79/2007/NĐ-CP.
Bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.
- See more at: http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-nop-ban-sao-co-chung-thuc-khi-thuc-hien-TTHC/20146/21190.vgp#sthash.FFDn09iW.dpuf
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). - See more at: http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-nop-ban-sao-co-chung-thuc-khi-thuc-hien-TTHC/20146/21190.vgp#sthash.FFDn09iW.dpuf
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). - See more at: http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-nop-ban-sao-co-chung-thuc-khi-thuc-hien-TTHC/20146/21190.vgp#sthash.FFDn09iW.dpuf

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Thị Liênlúc 06:58 14 tháng 7, 2014

    Cảm ơn Google.tienlang đã trả lời câu hỏi của tôi.
    Tôi sẽ in bài này phát cho các cháu đang làm hồ sơ.

    Trả lờiXóa