Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: CHỦ TRƯƠNG HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN

Lời dẫn: Trong bất kỳ cuộc cách mạng nào thì cũng có những người không hài lòng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp hay sau đó là kháng chiến chống Mỹ, nhiều người trong bộ máy tay sai của ngoại bang phải từ bỏ bổng lộc mà bọn ngoại bang mang lại cho họ. Trong số này có rất  nhiều người đã chấp nhận thực tế, vui vẻ vươn lên trong cuộc sống mới. Tuy nhiên cũng còn nhiều người trong số họ không thích, vẫn nuôi thù chuốc hận và không bỏ một cơ hội nào để chống phá, để xuyên tạc lịch sử Chúng ta không ngạc nhiên khi bắt gặp trên mạng internet những bài đại loại như “Việt Nam có cần cuộc  kháng chiến chống Pháp?” hoặc thẳng tưng như “Kháng chiến chống Mỹ là sai rồi”…. Chuyện về cuộc Cải cách ruộng đất cũng vậy. Nhân dịp cuộc Triển lãm chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946- 1957 đang được tổ chức ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 8/9/2014, các thế lực phản động cùng các "chí sĩ zân trủ" trong nước đang mở hết công suất xuyên tạc lịch sử, kể tội chính quyền. Google.tienlang vừa nhận được bài viết về chủ đề này của Luật gia Lê Thanh. Xin cảm ơn luật gia Lê Thanh và xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường huấn luyện cán bộ chuẩn bị thực hiện Cải cách ruộng đất, ngày 20.9.1954
Xem video clip:
Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phê bình trong Cải cách Ruộng đất
-------------------------------
Việt Nam không ngại nói về Cải cách ruộng đất

My ngày nay, hu hết các t báo phn động như BBC, RFA và nhiều người khác đều dt s khi mnh ming xuyên tc rng chính quyn Việt Nam dường như sợ”, không dám nhc li cuc Ci cách rung đất vì đó là ch đề nhy cm và cuc trin lãm Bo tàng lch s ln này là ln đầu tiên”… S tht thì đã có mt cuc trin lãm v Ci cách rung đất, t năm 1955, t chc ti ph Bích Câu (Hà Ni). Trin lãm đó đã được nhc ti t lâu, và gn đây, cũng tng được nhc li nhiu ln. Ngay ti Bo tàng Lch s Quc gia, trong H sơ hin vt Ngc trung nht ký (Nht ký trong tù) được ghi v ngun gc như sau: Ngày 14/9/1955, khi đến duyt ni dung trin lãm v Ci cách rung đất ti ph Bích Câu, Hà Ni, Người đã trao tác phm này cho đồng chí Nguyn Vit, trưởng ban t chc trin lãm và nói Tôi có quyn s tay cách đây mười my năm còn gi đến bây gi, các cô, các chú xem có trin lãm được thì dùng. Trong cuc trin lãm đó, năm 1955, tp Nht ký trong tù (tc Ngc trung nht ký) đã được đem ra trưng bày, vi s đồng ý ca chính tác gi - Ch tch H Chí Minh. Hin nay, nguyên bn tp thơ này đang được bo qun ti Bo tàng Lch s Quc gia vi ý nghĩa là Bo vt Quc gia s 11. Dưới đây là tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh đến duyệt nội dung cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất năm 1955 ở phố Bích Câu, Hà Nội. 
 Ảnh đã công bố trong tài liệu của Nxb Sự Thật

Ch riêng trên Giao blog, thì blog này cũng đã lưu các tài liu có nhc ti Trin lãm Ci cách rung đất năm 1955 ph Bích Câu, Hà Ni vi Phong Lê năm 2004 đây, bn lưu blog YH cũ năm 2011 đây (ch là lưu bài ca Phong Lê), và vi Nguyn Hu Chi năm 2011-2012 đây.

Cho nên, bo rng, cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất hiện nay là “ln đầu tiên” thì quả là h đồ.

Ci cách rung đất- ch trương hoàn toàn đúng đắn

Trên đài phn động BBC, s gia Dương Trung Quc đặt ra câu hi: liu có cn thiết phi làm mt cuc phát động long tri l đất như thế, dn đến nhng vic làm cc đoan như thế và để li nhng hu qu nng n như thế hay không?". Theo ý kiến ca s gia này thì ch trương Ci cách rung đất Vit Nam đơn gin ch là Vit Nam phi tiến hành cái đó để đánh đổi li s ng h ca các nước xã hi ch nghĩa trong cuc chiến tranh chng thc dân Pháp, không phi ch riêng Trung Quc mà c Liên Xô na."

Quan đim này là h đồ, là ph nhn toàn b ch trương ca chính sách Ci cách rung đất ca Đảng. 
Xem video clip:

Triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957


Vit Nam, s câu kết gia đế quc và phong kiến là đặc trưng ca chế độ thuc địa. Do đó, mâu thun gia dân tc ta vi đế quc xâm lược gn lin vi mâu thun gia nhân dân ta vi chế độ phong kiến, ch da cho ách thng tr và bóc lt, ca ch nghĩa đế quc. Vì vy, nhim v chng đế quc và nhim v chng phong kiến không th tách ri nhau. Cách mng gii phóng dân tc nht thiết phi bao hàm ni dung dân ch.
 Nhân dân mít tinh ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất của Đảng, Chính phủ

Nước ta là mt nước nông nghip, nông dân chiếm hơn 90% s dân. Ch nghĩa đế quc da vào chế độ phong kiến bóc lt nhân dân ta căn bn là bóc lt nông dân. Vì vy, gii phóng dân tc trước hết và căn bn phi là gii phóng nông dân. Nguyn vng thiết tha ca nông dân là dân tc độc lp và người cày có rung, là được gii thoát khi c hai tng áp bc ca đế quc và phong kiến. Nông dân ch có th thoát khi ách áp bc và bóc lt ca địa ch nếu đánh đổ được ch nghĩa đế quc, k duy trì và bo v chế độ phong kiến, k thù ln nht ca dân tc và cũng là ca nông dân. Gii phóng nông dân khi ách địa ch phong kiến, đem li rung đất cho nông dân là ni dung cơ bn ca cách mng dân ch đồng thi cũng là xut phát t chính ngay yêu cu ca s nghip gii phóng dân tc bi vò vn đề dân tc thuc địa thc cht là vn đề nông dân.

Nm vng và giương cao ngn c dân tc và dân ch vi hai khu hiu chiến lược dân tc độc lp và người cày có rung đã được c th hoá bng nhng mc tiêu thích hp vi tng thi k. Song, dù bt c thi k nào, nhng mc tiêu và nhim v chính tr c th do Đảng đề ra, v cơ bn đều bao hàm c hai ni dung dân tc và dân ch, đều gn lin hai nhim v chng đế quc và phong kiến.

Kết thúc ci cách rung đất min Bc, hơn 810 nghìn ha rung đất ca thc dân và địa ch, rung đất công và na công, na tư đã được chia cho 2,22 triu h nông dân lao động (chiếm 72,8% s h nông thôn).
 Các tổ đổi công thi đua sản xuất cung cấp lương thực cho tiền tuyến sau Cải cách ruộng đất

Ci cách rung đất đã to ra chuyn biến to ln v kinh tế, chính tr và xã hi, quan h sn xut nông thôn được đổi mi, sc sn xut to ln ca nông thôn được gii phóng, to điu kin bước sang mt giai đon mi trong phát trin kinh tế, văn hóa, xã hi nông thôn và góp phn quan trng vào thng li ca cuc kháng chiến chng thc dân Pháp và vào vic cng c min Bc sau khi min Bc được hoàn toàn gii phóng. Thc hin ci cách rung đất trong kháng chiến là mt ch trương rt đúng đắn ca Đảng ta.

Sai lm là trong t chc thc hin ch không phi trong ch trương

Mùa hè năm 1956, Đảng bt đầu phát hin nhng sai lm trong ci cách rung đất và chnh đốn t chc. Ngày 18/8/1956 Ch tch H Chí Minh đã gi thư cho đồng bào nông thông và cán b nói rõ thng li và sai lm ca ci cách rung đất. Hi ngh ln th 10, Ban chp hành Trung ương Đảng Lao động Vit Nam (khóa II) đã tho lun k và có kết lun v thng li và sai lm ca ci cách rung đất. Hi ngh cũng đã đề ra phương hướng và ch trương sa sai 10 đim.

Vi tinh thn dũng cm t phê bình và phê bình, vi ý thc trách nhim cao trước toàn th nhân dân, Đảng Lao động Vit Nam mt mt nhanh chóng sa cha sai lm, mt khác có nhng bin pháp cng c và phát huy thng li, kp thi có nhng ch trương đúng đắn đưa nông thôn min Bc tiến lên.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị tổng kết quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, ngày 4.3.1957

Công tác sa sai được tiến hành trong nhng điu kin phc tp. Mt mt phi khc phc nhng sai lm, gii quyết nhng mâu thun ni b, mt khác phi tiếp tc cuc đấu tranh chng bn địa ch và phn động âm mưu xóa b nhng thành qu ca ci cách rung đất. Tuy vy, Do ch trương đúng đắn ca Đảng và được toàn dân ng h nên sau gn 1 năm, ti cui năm 1957, công tác sa sai đã đạt kết qu tt, nông thôn min Bc đã dn dn n định, ni b Đảng đoàn kết nht trí, lòng tin ca qun chúng đối vi Đảng và Chính ph được khôi phc, sn xut nông nghip được đẩy mnh, khi liên minh công nông được cng c, chính quyn nhân dân được n định, s lãnh đạo ca Đảng được tăng cường. Sau 1 năm sa sai, năm 1957 công cuc ci cách rung đất đã hoàn thành thng li.

Sau ci cách rung đất, giai cp địa ch đã hoàn toàn b xóa b, rung đất đã thuc v tay nông dân. Nhim v gii phóng dân tc được hoàn thành mt na đất nước, nhim v dân ch người cày có rung đã hoàn thành min Bc, t đó to điu kin để xây dng hu phương min Bc vng chc để tiến hành hoàn thành cuc cách mng dân tc dân ch min Nam.

Có l nhiều “nhà zân trủ” chưa nhìn thấy cái Luật Cải cách ruộng đất 1953. Vậy tôi đề nghị Google.tienlang công bố văn bản này trên blog.

Lut gia Lê Thanh
================================

Mời xem bài liên quan:

45 nhận xét:

 1. Các Bạn lên Internet mà xem nhé Blog này Không tin đượclúc 07:27 13 tháng 9, 2014

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Các Bạn lên Internet mà xem nhé Blog này Không tin đượclúc 07:28 13 tháng 9, 2014

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời nay mà còn có đứa tin rằng cải cách ruộng đất là thảm sát giết hàng trăm ngàn người thì chỉ là bọn ngu đần mất trí, chống cộng bằng cách cãi cố, thật hài khi có người nghĩ có thể chống Cộng bằng cách viết lại, bịa lại lịch sử.

   Xóa
 3. Những năm 80 ở làng tôi người ta xây dựng trụ sở HTX 2 tầng rất rộng lớn trên nền móng đình làng cũ và quảng bá là hiện thân của CNXH . Công trình xuống cấp hoang phế đi vào quyên lãng . Bà con thống nhất sẽ không tham gia đóng góp và phản đối việc xd một công trình tương tự ở nơi đây. Nguyện vọng của bà con là dựng lại ngôi đình làng dù có không được hỗ trợ kinh phí, Và rồi bà con đã quyên góp đủ để phục dựng lại ngôi đình dù không được cột gỗ như xưa . Niềm vui niềm xúc động lan tỏa từ già đến trẻ vì ai cũng cảm nhận được truyền thống là đây , tâm linh là đây , nguồn cội là đây cuộc sống thực là đây. Nơi đây chỉ duy nhất thờ các bậc tiền nhân có công với làng , chứ không còn ảnh mấy ông nước ngoài lạ hoắc với nhưng tư tưởng xa vời viển vông nữa .Cái gì của dân Việt thì sẽ trở về với dân Việt , những kẻ hoang tưởng vì tư tưởng ngoại lai sẽ thất bại , tổ tiên quê hương đất nước này sẽ rạng ngời khi mang trên mình màu sắc tâm hồn truyền thống Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gia đình người này trong cải cách ruộng đất chắc bị thu hồi đất chia cho dân cày, hoặc là tay sai của Pháp bị mất bổng lộc, ..., mối thù truyền kiếp đến tận ngày nay.

   Xóa
 4. Việt Nam kém Lào về độ sáng tạo? Nhờ Dư L Viên Sáng tạo giúplúc 07:48 13 tháng 9, 2014

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thấy mấy ông rận chỉ có mấy bài mà nhai cả chục năm thì thấy mất tinh thần sáng tạo lắm rồi :))

   Xóa
 5. Công Nông đối thoạilúc 07:53 13 tháng 9, 2014

  BÁO CÁO TRƯỚC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, KHOÁ I, KỲ HỌP THỨ BA
  Ngày 4.12.1953

  Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

  Tôi xin thay mặt Chính phủ, vui mừng hoan nghênh các vị đã đến dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội lần này.

  Tôi xin gửi lời thân ái hỏi thăm các đại biểu Quốc hội vì bận nhiều công việc kháng chiến, mà không đến họp được.

  Tôi xin thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn những vị đại biểu Quốc hội đã anh dũng hy sinh vì kháng chiến, vì Tổ quốc.

  Tôi cũng xin thay mặt Chính phủ hoan nghênh các vị đại biểu Mặt trận đã đến chào mừng Quốc hội.

  Thưa các đại biểu,

  Bảy, tám năm nay, toàn dân ta có một nhiệm vụ to nhất là kháng chiến.

  Từ nay, chúng ta có một nhiệm vụ trung tâm nữa là cải cách ruộng đất.

  Phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến, để đảm bảo cải cách ruộng đất thành công.

  Phải ra sức thực hiện cải cách ruộng đất để đảm bảo kháng chiến hoàn toàn thắng lợi.

  Phiên họp đặc biệt này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo công việc kháng chiến mấy năm qua, và sẽ thảo luận chính sách cải cách ruộng đất và thông qua Luật Cải cách ruộng đất.

  Nước ta là một bộ phận của thế giới. Tình hình của nước ta có ảnh hưởng đến thế giới, mà tình hình thế giới cũng có quan hệ đến nước ta. Cho nên trước khi báo cáo về công việc kháng chiến và chính sách cải cách ruộng đất, tôi xin báo cáo tóm tắt về tình hình thế giới và tình hình trong nước.

  TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

  Chúng ta có thể nói ngay rằng: phe ta ngày càng mạnh, phe địch ngày càng yếu.

  Liên Xô, thành trì hòa bình và dân chủ thế giới, đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Lòng mong ước hạnh phúc từ bao nhiêu thế kỷ của loài người đang dần dần thực hiện trên một phần sáu thế giới.

  Vì giữ gìn hòa bình thế giới, Liên Xô đã có bom nguyên tử và bom khinh khí, nhưng luôn luôn đề nghị với các nước cấm dùng những vũ khí ấy.

  Với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trung Quốc, đã thắng lợi to trong cuộc chống Mỹ, giúp Triều, đã liên tiếp thu nhiều thành tích vĩ đại trong việc xây dựng năm đầu của kế hoạch 5 năm, trong mọi công việc xây dựng.

  Những thắng lợi to lớn của hai Đảng Cộng sản ý và Pháp trong các cuộc tuyển cử, những cuộc bãi công khổng lồ (tháng 8, tháng 9 năm 1953) ở hai nước ấy, những cuộc đấu tranh của giai cấp lao động các nước và phong trào dân tộc giải phóng ở Mã Lai, Phi Luật Tân, Bắc Phi, Trung Phi, Guy an... chứng tỏ rằng phong trào đấu tranh của nhân dân khắp thế giới ngày càng phát triển.

  Hội nghị hòa bình Châu á và Thái Bình Dương (l0-1952) và Hội nghị nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình (ll-1952) đã nêu rõ lực lượng vô cùng to lớn của phe hòa bình dân chủ thế giới.

  Trong thời kỳ vừa qua, thắng lợi to lớn nhất của phe hòa bình dân chủ thế giới là cuộc đình chiến ở Triều Tiên. Quân và dân Triều Tiên cùng quân tình nguyện Trung Quốc đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, đã tiêu diệt hơn 1 triệu binh sĩ của Mỹ và phe Mỹ. Lực lượng dân chủ hòa bình thế giới cực kỳ mạnh. Hai lực lượng ấy kết hợp lại thành cái gọng kìm kẹp vào cổ Mỹ và phe Mỹ, bắt buộc chúng phải chịu đình chiến ở Triều Tiên.

  Tháng 10 vừa rồi, Đại hội công đoàn thế giới lần thứ ba, thay mặt cho hơn 88 triệu công nhân của 79 nước, đã quyết định lấy ngày 19-12 năm nay làm "Ngày đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh dũng và đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam". Đó là tinh thần quốc tế nồng nàn, là tình nghĩa giai cấp tích cực, nó làm cho nhân dân ta càng thêm hăng hái kháng chiến, càng thêm tin chắc thắng lợi cuối cùng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công Nông đối thoạilúc 07:56 13 tháng 9, 2014

   Đó là tóm tắt tình hình của phe ta.

   Tình hình phe đế quốc do Mỹ cầm đầu thì thế nào? Mỹ và 16 nước phe Mỹ (trong đó gồm có Anh và Pháp) đã thất bại nhục nhã ở Triều Tiên. Từ cuối thế kỷ XIX đến ngày nay, Mỹ đã nhiều lần nhờ chiến tranh mà làm giàu và chiếm được địa vị anh chị. Lần này là lần đầu tiên (nhưng chưa phải là lần cuối cùng) mà Mỹ thất bại to, đã hao người (hơn 390.500 binh sĩ Mỹ chết và bị thương); tốn của (hơn 20 nghìn triệu đô la); lại mất mặt với các nước. Thế Mỹ ngày càng yếu ở Liên hợp quốc, phe Mỹ càng thêm lủng củng chia rẽ, kinh tế Mỹ ngày càng khủng hoảng thêm.

   Các nước tư bản phụ thuộc vào Mỹ, như Anh, Pháp... ngày càng gặp khó khăn về kinh tế và chính trị, bởi vì chính sách chạy đua binh bị, vì phong trào nhân dân trong nước và phong trào dân tộc giải phóng ở các thuộc địa.

   Âm mưu của Mỹ hiện nay là: gây chiến tranh để hòng làm chủ thế giới .

   ở Châu á: Phá hoại việc triệu tập hội nghị chính trị, hòng gây lại chiến tranh ở Triều Tiên. Võ trang lại Nhật Bản.

   Ngăn cản Trung Hoa tham gia Liên hợp quốc. Can thiệp mạnh hơn nữa vào chiến tranh ở Việt - Miên- Lào.

   ở Châu Âu: Phá hoại việc thống nhất nước Đức, và võ trang lại Tây Đức làm cột trụ cho "quân đội châu Âu".

   * *

   *

   Phe ta ngày càng mạnh, càng đoàn kết nhất trí trong mặt trận dân chủ hòa bình do Liên Xô lãnh đạo.

   Mục đích chính của phe ta hiện nay là: làm cho tình hình thế giới bớt căng thẳng; chủ trương giải quyết các cuộc tranh chấp trên thế giới bằng cách thương lượng.

   Nhiệm vụ của nhân dân thế giới hiện nay là: củng cố thắng lợi đã thu được, tỉnh táo đề phòng âm mưu của Mỹ, đẩy mạnh phong trào hòa bình thế giới.

   Tình hình thế giới thuận lợi cho ta. Chúng ta ủng hộ phong trào hòa bình thế giới. Nhưng chúng ta tuyệt đối chớ có ảo tưởng rằng hòa bình là một việc dễ dàng. Hoà bình phải do đấu tranh gian khổ mới giành được. Trong khi thực dân Pháp và can thiệp Mỹ vẫn đeo đuổi chiến tranh xâm lược nước ta, thì chúng ta phải vượt mọi khó khăn tự lực cánh sinh, đẩy mạnh kháng chiến đến hoàn toàn thắng lợi.

   TÌNH HÌNH TRONG NUỚC

   Bên địch:

   Quân sự. - Lực lượng địch bị tiêu hao nhiều (tính đến tháng 11-1953 độ 32 vạn). Quân số Âu Phi ngày càng thiếu. Trên chiến trường chính, địch càng bị động. Mới đây, địch cố thọc ra vùng tự do ở Liên khu III và một vài nơi bờ biển Liên khu IV, nhưng thế của địch căn bản vẫn là bị động.

   Tuy vậy, hiện nay lực lượng địch vẫn còn mạnh. Ta không được khinh địch.

   Chính trị. - Mâu thuẫn giữa Mỹ và Pháp, giữa Pháp và bù nhìn, giữa bù nhìn thân Pháp và thân Mỹ, ngày càng sâu sắc.

   ở nhưng vùng tạm bị chiến, chúng dùng chính sách lừa bịp và bóc lột, bị nhân dân ta kiên quyết chống lại.

   ở Pháp, phong trào chống chiến tranh ngày càng lan rộng.

   Kinh tế tài chính. - Chiến tranh làm cho địch hao tổn ngày càng nhiều (từ năm 1946 đến nay, tổn hơn 3.000 tỷ Phờ răng).

   Nhưng chúng vẫn lấy được cao su và than đá, xuất cảng một số lúa gạo, thu thuế và cướp của ở những vùng bị tạm chiếm chúng lại được Mỹ "giúp" thêm.

   Về mặt khác, chúng ra sức phá hoại sản xuất và giao thông của ta ở vùng tự do, ở các căn cứ du kích và vùng du kích.

   Văn hóa xã hội. - Trong vùng tạm bị chiếm, chúng ra sức truyền bá văn hóa trụy lạc và lưu manh để đầu độc nhân dân ta, nhất là thanh niên ta. Chúng lợi dụng tôn giáo để chia rẽ nhân dân ta.

   Mưu mô chính của địch là "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh".

   Xóa
  2. Công Nông đối thoạilúc 07:58 13 tháng 9, 2014

   Hiện nay, địch đang làm gì và dự định làm gì?

   Mỹ thì càng can thiệp vào chiến tranh ở Việt - Miên - Lào, càng tăng thêm tiền bạc và võ trang cho Pháp và bù nhìn. Chúng lôi kéo bù nhìn Việt - Miên - Lào và đẩy mạnh việc tổ chức ngụy quân.

   Mỹ buộc Pháp nhượng bộ cho bù nhìn, tức là nhượng bộ cho Mỹ, Mỹ có kế hoạch thay thế Pháp từng bước, nhưng vẫn dùng Pháp làm tay sai thi hành chính sách chiến tranh của Mỹ.

   Ngoài chính sách bóc lột, cướp giật về kinh tế, đế quốc Pháp - Mỹ dùng những chính sách lừa bịp về chính trị như:

   Tuyên bố "độc lập" và "dân chủ" giả hiệu, tổ chức những cuộc tuyển cử gian dối.

   Giả "cải cách điền địa" để lừa bịp nông dân ở vùng tạm bị chiếm.

   Tổ chức những công hội "vàng" để lừa bịp công nhân.

   Đưa ra luận điệu hòa bình hòng che mắt nhân dân Pháp và nhân dân thế giới, và hòng lừa bịp nhân dân ta.

   Trong lúc chúng làm những việc đó, thì tướng giặc Na va ráo riết tập trung quân cơ động để tấn công ta, quấy rối hậu phương ta, mở rộng hoạt động biệt kích, đẩy mạnh chiến tranh gián điệp.

   Nói tóm lại, Pháp - Mỹ đang ra sức thực hiện âm mưu của chúng là: mở rộng chiến tranh bằng cách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh".

   Chúng ta không được chủ quan khinh địch. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng, luôn luôn sẵn sàng phá tan âm mưu của địch. Nhưng chúng ta có thể nói rằng: những hoạt động của địch, không phải chứng tỏ là chúng mạnh, mà chứng tỏ là chúng yếu thế. Chúng sợ chính sách kháng chiến trường kỳ của ta. Chúng sợ phong trào hòa bình thế giới.

   Để phá tan âm mưu của địch, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến. Để đẩy mạnh kháng chiến, chúng ta phải thực hiện cải cách ruộng đất.

   Bên ta:

   Quân sự. - Từ Thu - Đông năm 1950, ta đã thắng to trong 7 chiến dịch và đã nắm được chủ động trên chiến trường chính. Ta đã giải phóng phần lớn vùng Tây Bắc to rộng. Phong trào du kích lên mạnh khắp các nơi.

   Những đợt chỉnh quân về chính trị và kỹ thuật có kết quả tốt. Quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng vế số lượng và chất lượng.

   Nhiều bộ đội chủ lực, địa phương và du kích đã lập chiến công rất oanh liệt, vẻ vang.

   Chính trị. - Những lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn cho cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng có kết quả tốt (ngót 15.800 cán bộ từ Trung ương đến xã đã được chỉnh huấn).

   Mặt trận Liên - Việt được củng cố và mở rộng.

   Khối liên minh Việt - Miên - Lào ngày thêm chặt chẽ.

   Xóa
  3. Công Nông đối thoạilúc 07:58 13 tháng 9, 2014

   Hoạt động ngoại giao của Chính phủ và nhân dân ta được mở rộng, tranh được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới, nhất là của nhân dân các nước bạn và nhân dân Pháp.

   Kinh tế tài chính. - Nhân dân ta đã vượt nhiều khó khăn, cố gắng thi đua sản xuất, đóng góp cho kháng chiến nhiều sức của và sức người. Tài chính của ta được ổn định dần dần. Ta đã xây dựng mậu dịch với Trung Quốc, rất có lợi cho nhân dân.

   Văn hóa, xã hội.- Nhân dân lao động tham gia học tập ngày càng nhiều. Số trường phổ thông và số học sinh tăng gấp bội. Việc đào tạo cán bộ chuyên môn được chấn chỉnh và mở rộng dần dần.

   So sánh mọi mặt, thì thấy rõ thế địch ngày kém sút, thế ta ngày mạnh thêm.

   Đó là tóm tắt những thành tích đáng kể của nhân dân ta, của Chính phủ và của Đảng nhưng chúng ta vẫn có khuyết điểm như: Về chính sách ruộng đất, trong thời kỳ trước, chúng ta đã nặng về đoàn kết địa chủ để kháng chiến, mà không xem trọng đầy đủ vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất.

   Gần đây, Chính phủ và Đảng đã sửa chữa khuyết điểm ấy, nay đã tiến bộ nhiều. Nhưng có nơi chưa chấp hành hoàn toàn đúng chính sách của Trung ương. Có một số cán bộ thì tư tưởng và hành động trái với chính sách của Chính phủ và của Đảng, thiếu tổ chức, kém kỷ luật. Có cán bộ thì chỉ thấy chống phong kiến mà coi nhẹ chống đế quốc....

   Chúng ta cần phải sửa chữa những khuyết điểm ấy, cần phải ngăn ngừa những lệch lạc tả hoặc hữu.

   Xóa
  4. Công Nông đối thoạilúc 08:04 13 tháng 9, 2014

   CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

   Về vấn đề này, đây tôi chỉ tóm tắt nêu ra một vài điểm:

   ý nghĩa của cải cách ruộng đất là:

   Cách mạng ta là cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân chống đế quốc xâm lược và chống phong kiến, chỗ dựa của đế quốc.

   Khẩu hiệu của ta trong thời kỳ kháng chiến là: "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng". Kháng chiến càng phát triển thì đòi hỏi sức người, sức của ngày càng nhiều; nông dân đã cung cấp sức người, sức của nhiều nhất cho kháng chiến. Phải giải phóng nông dân khỏi ách phong kiến, phải bồi dưỡng cho nông dân thì mới động viên đầy đủ lực lượng to lớn đó, dốc vào kháng chiến để tranh thắng lợi.

   Then chốt thắng lợi của kháng chiến là củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố công nông liên minh, củng cố chính quyền nhân dân, củng cố và phát triển quân đội, củng cố Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt. Chỉ có phát động quần chúng cải cách ruộng đất, ta mới tiến hành những công việc đó được thuận lợi.

   Địch tích cực dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; chúng ra sức lừa bịp chia rẽ và bóc lột nhân dân ta. Ta cải cách ruộng đất thì sẽ ảnh hưởng và khuyến khích đồng bào nông dân ở sau lưng địch càng thêm hăng hái đấu tranh chống giặc, để tự giải phóng mình và càng hăng hái ủng hộ Chính phủ kháng chiến và dân chủ; đồng thời ảnh hưởng và làm tan rã ngụy quân, vì đại đa số lính ngụy là nông dân ở vùng tạm bị chiếm.

   Tối đại đa số nhân dân ta là nông dân. Mấy năm nay nhờ lực lượng nông dân mà kháng chiến được thắng lợi. Sau này cũng nhờ lực lượng nông dân mà kháng chiến được hoàn toàn thắng lợi, kiến quốc đi đến thành công.

   Nông dân ta chiếm gần 90 phần trăm dân số mà chỉ được độ 3 phần 10 ruộng đất, mà quanh năm khó nhọc, suốt đời nghèo nàn.

   Giai cấp địa chủ phong kiến không đầy 5 phần trăm dân số, mà chúng và thực dân chiếm hết độ 7 phần 10 ruộng đất, ngồi mát ăn bát vàng. Tình trạng ấy thật là không công bằng. Nước ta bị xâm lược, dân ta lạc hậu và bần cùng cũng vì đó. Trong mấy năm kháng chiến, tuy Chính phủ đã thực hiện chính sách giảm tô, thoái tô, tạm cấp ruộng đất của Pháp và Việt gian, và tạm chia ruộng công điền cho nông dân ở vùng tự do, nhưng vấn đề mấu chốt là vấn đề quần chúng nông dân không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất vẫn chưa giải quyết. Vì vậy mà ảnh hưởng đến lực lượng tham gia kháng chiến và tăng gia sản xuất của nông dân.

   Chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, mới có thể chấm dứt tình trạng bần cùng và lạc hậu của nông dân, mới có thể phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn của nông dân để phát triển sản xuất và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

   Mục đích cải cách ruộng đất là: tiêu diệt chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến.

   Đường lối chính sách chung là: dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp với phú nông, tiêu diệt chế độ bóc lột, phong kiến từng bước và có phân biệt, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến.

   Để thích hợp với đặc điểm của kháng chiến và của Mặt trận dân tộc thống nhất là vừa thỏa mãn yêu cầu của nông dân về ruộng đất, vừa củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất; lợi cho kháng chiến và lợi cho sản xuất; trong khi thực hiện cải cách ruộng đất, phải phân biệt đối đãi với các địa chủ tùy thái độ chính trị của mỗi người. Nghĩa là dùng chính sách phân biệt: tịch thu, trưng thu, trưng mua; mà không dùng chính sách tịch thu cả loạt hay trưng thu cả loạt.

   Phương châm cải cách ruộng đất là: phóng tay phát động quần chúng nông dân, dựa vào quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, tổ chức, giáo dục và lãnh đạo quần chúng nông dân đấu tranh một cách có kế hoạch, làm từng bước, có trật tự, có lãnh đạo chặt chẽ.

   Xóa
  5. Công Nông đối thoạilúc 08:04 13 tháng 9, 2014

   Ruộng đất mà địa chủ đã phân tán từ ngày có sắc lệnh giảm tô (14-7-1949) đều là không chính đáng (trừ những tình hình đặc biệt đã nói trong thông tư của Thủ tướng Chính phủ ngày 1-6-1953).

   Những ruộng đất tịch thu, trưng thu, trưng mua đều chia hẳn cho những nông dân không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất. Nông dân có quyền sở hữu ruộng đất đó.

   Nguyên tắc chia ruộng đất là: lấy xã làm đơn vị, trên cơ sở nguyên canh, theo số lượng, chất lượng, vị trí gần hay xa của ruộng đất, dùng cách điều chỉnh nhiều bù ít, tất bù xấu, gần bù xa mà chia, cần chiếu cố những nông dân trước đã cày những ruộng đất ấy.

   Những bọn ngoan cố kiên quyết phá hoại việc cải cách ruộng đất và những bọn Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì nhưng tên nào bị án tù trên 5 năm, sẽ không được hưởng phần ruộng đất.

   Những cuộc phát động quần chúng năm nay là để thí nghiệm và chuẩn bị cho việc cải cách ruộng đất năm sau. Trong những cuộc thí nghiệm ấy, chúng ta đă thu được một số kinh nghiệm. Những nơi nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng (dù một số cán bộ ở một vài nơi còn sai lầm, lệch lạc) nói chung đã thu kết quả tốt.

   Còn những nơi Trung ương chưa định phát động, mà địa phương nóng nảy, hấp tấp tự phát, đều bị thết bại.

   Cải cách ruộng đất là chính sách cho cả nước, nhưng phải làm từng bước, tuỳ điều kiện mà nơi thì làm trước, nơi thì làm sau.

   Sau khi Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất, sang năm Chính phủ sẽ chỉ định rõ địa phương nào ở vùng tự do và thời hạn bao lâu, để thực hiện cải cách ruộng đất.

   Những vùng đồng bào thiểu số, Liên khu V, Nam Bộ và những căn cứ du kích, Chính phủ sẽ định sau.

   Những vùng du kích và những vùng tạm bị chiếm khi nào được giải phóng sẽ thi hành chính sách ruộng đất.

   Những nơi chưa phát động quần chúng triệt để giảm tô, thì nhất định phải kinh qua phát động quần chúng triệt để giảm tô, rồi mới chuyển sang cải cách ruộng đất. Làm như vậy là để tổ chức nông dân, nâng cao giác ngộ chính trị của nông dân, xây dựng ưu thế chính trị của nông dân ở trong làng xã, đồng thời để rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn tổ chức, chuẩn bị điều kiện chính trị cho việc cải cách ruộng đất.

   Những nơi chưa được Chính phủ chỉ định phát động quần chúng, thì tuyệt đối không được tự phát.

   Cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng nông dân, một cuộc giai cấp đấu tranh ở nông thôn, rất rộng lớn, gay go và phức tạp, cho nên chuẩn bị phải thật đầy đủ, kế hoạch phải thật rõ ràng, lãnh đạo phải thật chặt chẽ, địa điểm phải định cẩn thận, thời hạn phải chắc chắn, thi hành phải thật đúng đắn. Đó là những điều kiện để đi đến thành công.

   Xóa
  6. Công Nông đối thoạilúc 08:05 13 tháng 9, 2014

   Kinh nghiệm quốc tế cho chúng ta thấy rằng: cải cách ruộng đất thành công sẽ giúp chúng ta khắc phục được nhiều khó khăn, giải quyết được nhiều công việc.

   Về quân sự, đồng bào nông dân sẽ thêm hăng hái tham gia kháng chiến, do đó mà việc mở rộng quân đội, và huy động dân công sẽ được dễ dàng hơn. Bộ đội ta càng yên tâm đối với gia đình, và đánh giặc càng thêm hăng.

   Về chính trị, quyền chính trị và kinh tế ở nông thôn sẽ do nông dân nắm, nhân dân dân chủ chuyên chính sẽ thật thà thực hiện, khối công nông liên minh sẽ càng vững chắc. Mặt trận dân tộc thống nhất sẽ bao gồm hơn 90 phần trăm nhân dân ở nông thôn và trở nên vô cùng rộng lớn, mạnh mẽ.

   Về kinh tế, được giải phóng khỏi ách địa chủ phong kiến, nông dân sẽ vui vẻ tăng gia sản xuất và tiết kiệm, sức tiêu thụ tăng thêm, công thương nghiệp sẽ phát triển, toàn bộ kinh tế quốc dân được mở mang.

   Nhờ tăng gia sản xuất mà đời sống của nông dân, công nhân, bộ đội, cán bộ đều được cải thiện mau hơn.

   Về văn hóa xã hội, đại đa số nhân dân sẽ đủ ăn đủ mặc, "có thực mới vực được đạo", sẽ hăng hái học tập hơn, và do đó sẽ phát triển mỹ tục thuần phong. Kinh nghiệm những nơi đã phát động quần chúng chứng tỏ rằng: đồng bào rất ham học, và các nhà trí thức sẽ có nhiều cơ hội để phục vụ nhân dân.

   Như trên đã nói, cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp rộng lớn, phức tạp, gay go. Nó càng phức tạp, gay go vì chúng ta đang kháng chiến. Nhưng chính vì để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi, mà chúng ta phải kiên quyết làm cho việc cải cách ruộng đất thành công.

   Cũng vì nó là một cuộc đấu tranh phức tạp, gay go, cho nên trong tư tưởng, trong hành động và trong khi chấp hành chính sách, một số cán bộ (trong Đảng và ngoài Đảng) có thể xảy ra sai lầm lệch lạc. Để ngăn ngừa và sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm ấy, chúng ta cần phải nắm vững chính sách của Đảng và của Chính phủ, dựa hẳn vào quần chúng và đi đúng đường lối quần chúng.

   Xóa
  7. Công Nông đối thoạilúc 08:05 13 tháng 9, 2014

   Chính phủ và Đảng kêu gọi toàn thể cán bộ và đảng viên: phải theo đúng chính sách của Chính phủ và Đảng, phục tùng kỷ luật, đứng hẳn về phía nông dân, lãnh đạo nông dân đấu tranh, gặp lúc quyền lợi cá nhân và gia đình mâu thuẫn với quyền lợi của kháng chiến, của quần chúng nông dân thì phải hy sinh quyền lợi riêng cho quyền lợi chung của kháng chiến, của quần chúng.

   Chúng ta phải động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để đảm bảo thực hiện cải cách ruộng đất, để làm tròn nhiệm vụ to lớn ấy.

   Đối với đảng viên, cán bộ, các đảng phái dân chủ, các nhân sĩ yêu nước, đó là một cuộc thử thách to lớn. Tất cả chúng ta phải thắng lợi trong cuộc thử thách ấy, cũng như chúng ta đang thắng lợi trong cuộc thử thách to lớn là kháng chiến chống đế quốc xâm lược.

   Vậy hai nhiệm vụ trung tâm của chúng ta năm sau là: ra sức đánh giặc và thực hiện cải cách ruộng đất.

   Ra sức đánh giặc trên các chiến trường, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đập tan âm mưu quân sự mới của địch.

   Phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất ở những vùng Chính phủ chỉ định.

   Cải cách ruộng đất để đảm bảo cho kháng chiến thắng lợi.

   Ra sức đánh giặc, tiêu diệt nhiều sinh lực để đảm bảo cho việc cải cách ruộng đất được thành công.

   Mọi công tác khác đều phải kết hợp xung quanh hai nhiệm vụ trung tâm đó và phục vụ hai nhiệm vụ đó. Trong năm 1954, phải đặc biệt chú trọng ba công tác lớn:

   Kết hợp tăng cường xây dựng lực lượng võ trang (chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích) về mọi mặt: tổ chức, huấn luyện, tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật và sức chiến đấu của bộ đội.

   Kết hợp việc rèn luyện, nâng cao tư tưởng của cán bộ, và việc cất nhắc điều chỉnh cán bộ, chỉnh đốn cơ sở Đảng nông thôn.

   Kết hợp việc tăng gia sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nhu cầu cho kháng chiến và lương thực cho nhân dân, làm cho nền kinh tế quốc dân hoạt động mạnh.

   Thực hiện đầy đủ hai nhiệm vụ trung tâm và ba công tác lớn ấy thì càng có điều kiện thuận tiện để thực hiện những công tác khác như: giữ vững và phát triển công tác và đấu tranh trong vùng sau lưng địch, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân xã, chấn chỉnh công tác công an, phát triển và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất, thu thuế nông nghiệp, phát triển kinh tế, tài chính, tuyên truyền giáo dục, văn hóa xã hội....

   Lực lượng của chúng ta là hàng chục triệu đồng bào nông dân lao động, sẵn sàng chờ Chính phủ và Đảng tổ chức và lãnh đạo, để hăng hái vươn mình dậy đánh tan ách nô lệ của phong kiến và thực dân. Khéo tổ chức, khéo lãnh đạo, thì lực lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyển đất, bao nhiêu thực dân và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng to lớn ấy đánh tan. Chúng ta có thể kết luận rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, chắc chắn của Chính phủ và của Đảng, với sự giúp đỡ tận tâm của Quốc hội và Mặt trận, cuộc cải cách ruộng đất thành công sẽ làm cho chúng ta tiến một bước rất dài đến kháng chiến thắng lợi kiến quốc thành công.

   Hồ Chí Minh: Toàn tập,

   NXB. Chính trị quốc gia,

   Hà Nội, 2000, t.7, tr.172-185.

   Xóa
  8. Nguyễn Thành Phúclúc 08:33 13 tháng 9, 2014

   Chịu khó đọc hết Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đây mới thấy rõ ràng là Bác đã toàn tâm toàn ý cho công cuộc Cải Cách ruộng đất. Đảng và Chính phủ toàn tâm toàn ý cho Cải cách ruộng đất.
   Đó là ý chí của cả dân tộc ta chứ không phải của Trung Quốc hay Liên Xô như Dương Trung Quốc phán bậy bạ trên BBC.

   Dương Trung Quốc thường ngợi ca Bác Hồ, dựa bóng Bác Hồ để phê phán chính quyền hiện tại.
   Vậy Quốc sẽ trả lời sao đây khi soạn thảo và thông qua Luật Cải cách ruộng đất 1953 là ý chí của Hồ Chủ tịch, của toàn Đảng toàn dân như bài Báo cáo này mà bác Công Nông đối thoại dẫn về?

   Xóa
  9. "Chúng ta có thể nói ngay rằng: phe ta ngày càng mạnh, phe địch ngày càng yếu.
   Liên Xô, thành trì hòa bình và dân chủ thế giới, đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Lòng mong ước hạnh phúc từ bao nhiêu thế kỷ của loài người đang dần dần thực hiện trên một phần sáu thế giới."

   Đọc đoạn này muốn cười té ghế.Hehe.

   Xóa
  10. Có gì mà cười?
   Thứ nhất, đó là lịch sử. Đó là giai đoạn 1953 chứ ko phải bây giờ.
   Thứ hai, Liên Xô ngày nay ko còn nhưng Lòng mong ước hạnh phúc từ bao nhiêu thế kỷ của loài người về công bằng bác ái của tư tưởng Cộng sản vẫn còn đó.
   Thứ ba, Liên Xô sụp đổ là do một số kẻ thoái hóa biến chất chui vào lãnh đạo Đảng CS Liên Xô chứ ko phải tư tưởng Liên Xô sụp đổ.

   Xóa
  11. Ô thế giờ Nga bầu cử tự do , Đảng CS Nga ứng cử mà được hơn chục % chủ yếu là phiếu của đảng viên và vài triệu người cao tuổi. Ô thế đa số dân Nga ngu nhỉ ,sao không bầu cho Đảng ta trở lại nắm quyền cho thiên đường mau đến sớm . Bọn dân nhiều nước đông Âu cũng ngu không kém nhỉ , chả khôn bằng mấy cháu DLV.

   Xóa
  12. Nặc danh11:47 Ngày 13 tháng 09 năm 2014
   Đúng là phát ngôn của cái bọn "hận cộng sản", Liên Xô là Liên xô, Việt Nam là Việt Nam, bầu cử của họ tự nhiên đem VN vào nói gi thế? Cu này chắc không biết các học giả trên thế giới đang nghiên cứu chủ nghĩa Marx và coi đó là con đường tương lai cho phát triển nhân loại.

   Xóa
  13. Nhà thông thái Đông La nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê kết hợp với ngoại cảm.Thiên tài đấy.Tương lai cho phát triển nhân loại là ở đấy.

   Xóa
  14. Nặc danh13:18 Ngày 13 tháng 09 năm 2014
   Đúng là lối tư tưởng cùn, chỉ biết ở VN để chống phá còn quốc tế thì mù tịt, 1 cuộc họp năm 2008 ở Phần Lan của các nhà chính sách kinh tế hàng đầu đã chỉ ra rằng khủng hoảng kinh tế 2008 đã cho thấy giới hạn của chủ nghĩa tư bản, và nhân loại phải tìm còn đường phát triển bền vững thay cho việc sản xuất tư hữu tư nhân 1 cách ồ ạt không kiểm soát dễ dẫn đến trì trệ trong quản lý quan liêu, ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến xã hội.

   Xóa
  15. Mình đói gần chết đến nỗi phải đổi mới trở về chỗ xuất phát,phải đi học người ta,phải năn nỉ nó dạy cho,công nhận cái này cái khác mà vẫn nói phét,dạy đời là sao?

   Xóa
  16. Nặc danh14:14 Ngày 13 tháng 09 năm 2014
   Đói? Đói mà dư gạo gửi qua miền Nam để giúp quân giải phóng à? Không nghiên cứu lịch sử mà nói phét quen thói.

   Xóa
  17. Ai bảo VN đói , khoai sắn thừa thãi không thèm ăn ăn hẳn bô bo của tây cho oai cho nó sang. VN còn viện trợ gạo cho Cu 3 nữa mà . Các nhà khoa học Mỹ và phưng tây sang VN du học đông như quân nguyên .Dân tư bản tranh nhau sang VN lấy chồng ,làm ô sin hoăc nô lệ tình dục và kiếm việc làm. Thế giới đang lấy VN làm mô hình PT xh loài người trong thời gian tới.Các DLV biết điều này lâu rồi , đám dân chủ ngu quá đéo biết gì . Chán như con gián.

   Xóa
  18. Nặc danh22:32 Ngày 13 tháng 09 năm 2014
   Dài quá nên xin được chốt lại "hận cộng sản mà không làm gì được chán như con gián".

   Xóa
 6. Nói Việt Nam ngại nói về Cải cách ruộng đất là nói bậy.
  Trên web Chính phủ nè:
  ------
  Giai đoạn 1955-1975: Xây dựng CNXH và Đấu tranh thống nhất đất nước

  1- Hoàn thành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế quốc dân (1955-1957)

  Cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ sau hòa bình lập lại, đến tháng 6-1955 được tiến hành ở 735 xã, bao gồm 1.608.294 nhân khẩu. Tiếp đó tháng 12-1955, cải cách ruộng đất đợt 5 được triển khai ở 1.720 xã, có trên 6 triệu người trong 20 tỉnh và 2 thành phố. Tháng 7-1956, cải cách ruộng đất đợt 5 kết thúc ở toàn bộ vùng đồng bằng, trung du và 280 xã miền núi.

  Cuộc vận động cải cách ruộng đất năm 1956 đã đạt kết quả là: Chia 334.100 ha ruộng cho nông dân; hoàn thành xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến ở miền Bắc; nâng cao quyền làm chủ của nông dân trong nông thôn.

  Tính chung, từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến cuối năm 1956, ở miền Bắc đã chia 810 nghìn ha ruộng đất, 74 nghìn con trâu, bò cho 2,1 triệu hộ nông dân (với hơn 10 triệu dân). Tính đến năm 1953, ở Nam Bộ, chính quyền cách mạng đã chia cho nông dân 410.000 ha ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ phản động.

  Ngày 1-7-1956, Chính phủ ra Sắc lệnh số 268-SL thành lập Khu tự trị Việt Bắc, gồm 5 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

  Trong quá trình cải cách ruộng đất, Đảng đã phát hiện sai lầm, đến tháng 4-1956 đã có chỉ thị sửa chữa những sai lầm ấy.

  Ngày 18-8-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào nông thôn và cán bộ nói rõ thắng lợi và sai lầm của cải cách ruộng đất. Chủ tịch khẳng định cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn, nhưng đã mắc những khuyết điểm, sai lầm và “ Chúng ta cần phát huy những thắng lợi đã thu được, đồng thời chúng ta phải kiên quyết sửa chữa những sai lầm”.

  Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa II) đã thảo luận kỹ và kết luận về thắng lợi và sai lầm của cải cách ruộng đất. Hội nghị đã đề ra phương hướng và chủ trương sửa sai 10 điểm.

  Với tinh thần dũng cảm tự phê bình và phê bình, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể nhân dân, Đảng Lao động Việt Nam một mặt nhanh chóng sửa chữa sai lầm, mặt khác có những biện pháp củng cố và phát huy thắng lợi, kịp thời có những chủ trương đúng đắn đưa nông thôn miền Bắc tiến lên.

  Cuối tháng 10-1956, Hội đồng Chính phủ họp dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiểm điểm việc thi hành Luật cải cách ruộng đất và công tác chỉnh đốn tổ chức, quyết định những chính sách cụ thể để sửa chữa sai lầm.

  Ngày 9-12-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về chế độ báo chí nhằm bảo đảm quyền tự do ngôn luận của nhân dân và ngăn cấm những kẻ lợi dụng báo chí làm hại đến công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của nước nhà.

  Trả lờiXóa
 7. Bọn Việt Tân và những kẻ làm tay sai cho VT như Lê Công Định cho rằng Không cần đánh Pháp thì cũng độc lập.

  Nói thế chẳng khác nào bị ăn cướp rồi ngồi chờ ăn cướp trả lại và tất cả các cuộc kháng chiến chống thực dân của VN và các nước khác trên thế giới là sai lầm?!

  Trên TG có hai nước khác cũng phải đánh Pháp mới giành được độc lập đó là Haiti và Algeria. Malaysia cũng có một nhóm kháng chiến chống thực dân Anh vào cùng thời kỳ kháng chiến 9 năm của VN nhưng không thành công.

  Nếu đánh thực dân Pháp giành độc lập là sai lầm thì người Mỹ đánh thực dân Anh giành độc lập càng sai lầm hơn. Vì một bộ phận lớn người Mỹ cũng chính là người Anh và châu Âu di cư sang. Tại sao người Mỹ không ngồi đó chờ thực dân Anh ban bố độc lập cho nhỉ?

  Và chuyện này nếu có trách thì phải trách Pháp, Mỹ và tay sai người Việt chứ không thể trách người kháng chiến? Đó là trách ngược! Nếu tất cả người Việt đều đoàn kết đồng lòng chống Pháp thì làm sao Pháp có thể đô hộ hay tái xâm lược được mà phải cần kháng chiến giành độc lập?

  Cuộc kháng chiến càng dễ dàng hơn và có thể đã không xảy ra nếu Mỹ không ủng hộ Pháp quay lại VN.

  Chỉ có hai cách để giành độc lập. Một là con đường đấu tranh chính trị, hai là kháng chiến chứ ngồi không thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện tự nhiên được trả. Con đường chính trị VN đã thử đó là chịu độc lập trong khối liên hiệp Pháp, nhưng Pháp chỉ muốn một chính quyền bù nhìn như trước đứng đầu lại là Bảo Đại tức là mọi thứ vẫn như cũ và Pháp đã nổ súng tấn công trước nên cuộc kháng chiến mới chính thức nổ ra.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn Việt Tân và những kẻ làm tay sai cho VT như Lê Công Định cho rằng Không cần đánh Pháp thì cũng độc lập.
   Nếu lý luận như bọn nó đúng thì bây giờ VN cũng không cần giữ biển đông, cứ để TQ nó chiếm rồi một ngày kia nó trả lại ?

   Xóa
  2. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nắm vững và giương cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ với hai khẩu hiệu chiến lược “dân tộc độc lập” và “người cày có ruộng” đã được cụ thể hoá bằng những mục tiêu thích hợp với từng thời kỳ. Song, dù ở bất cứ thời kỳ nào, những mục tiêu và nhiệm vụ chính trị cụ thể do Đảng đề ra, về cơ bản đều bao hàm cả hai nội dung dân tộc và dân chủ, đều gắn liền hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến. Cho nên việc làm cải cách ruộng đất là đương nhiên để có thể cụ thể hóa đường lối kháng chiến lâu dài của đảng và nhân dân ta.

   Xóa
 8. Không ngại nói đến thành quả của CCRĐ nhưng ngại nói đến sai lầm, nguyên nhân của sai lầm, cái cách phát động, cách tịch thu ruộng đất của những "địa chủ", những hành vi của cán bộ đội CCRĐ...
  Ví dụ cảnh đấu tố dư lày:

  “Địa chủ” giữa sân gạch
  Tay bị trói, đầu trần
  Nắng hè như đổ lửa
  Mồ hôi ướt toàn thân
  Anh đội trưởng cải cách
  Giục giã bần, cố nông:
  “Chuỗi rễ(*) lên tố khổ,
  Ai cũng nói! Quay vòng!”
  Mọi người còn yên lặng
  Đội trưởng nổi lôi đình:
  - Đêm qua “học” như rứa,
  Răng bây chừ làm thinh?”
  Rồi quay sang bọn trẻ
  - Gõ trống! Hô thật to:
  “Đả đảo bọn địa chủ!”
  Giọng anh rống như bò
  Từng người, từng người một
  Đã chuẩn bị kỹ càng
  Được gọi lên, đấu tố,
  Chửi “địa chủ” oang oang:
  - Mi là thằng bóc lột
  Ăn cướp của nông dân
  Tau rượu không đủ uống
  Mi lại có áo quần…
  Cứ thế, theo lần lượt
  Đến một người thanh niên
  Anh ngần ngừ, lúng túng
  Cuối cùng vẫn đứng lên
  Anh hỏi: Răng địa chủ
  Lại là ông bác này
  Suốt năm trên đồng ruộng
  Mần như tru đi cày?
  Đội trưởng xanh sắc mặt
  Vì câu hỏi bất ngờ
  - Thằng ni! Mi phản động?
  Tau bắt, trói bây giờ!
  Người thanh niên, vì thế
  Bị lôi tuột ra sau
  Tiếp tục người khác đấu
  “Địa chủ” xỉu, gục đầu
  Anh đội trưởng hô lớn
  - Hắn nhận tội rồi nè,
  Cho hắn vô trong trại,
  Mai đấu thằng khác nghe!
  Thời gian như lửa cháy
  Chỉ sau vài tuần hơn
  “Bác địa chủ” tắt thở...

  Đấy mới chỉ là 1 cảnh, còn bao nhiêu hành vi khác đối với gia đình, người thân... của những "địa chủ", những hậu quả hàng chục năm sau... con cháu, người thân họ ko quên được.
  Không thể xóa nhòa ký ức một thời ấu trĩ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài thơ hay và đúng như như những gì các ông các bác kể lại. Sau thời kỳ này chính quyền có động thái là thả lỏng cho xh một thời gian để giải tỏa không khí nặng nề bao chùm khắp các vùng quê .Nói chung là ác quá, theo tôi nếu quá lắm thì giam giữ rồi cải tạo rồi phát huy chất xám những người này thì có ích hơn. Có nhất thiết phải giết nhiều đến thế ,có nhất thiết phải phá hủy gần như hoàn toàn các di tích lịch sử , tâm linh tín ngưỡng và văn hóa có từ ngàn đời không. Có thể chia đất cho dân cày nhưng làm ôn hòa hơn không

   Xóa
  2. Lấy ở đâu thì ghi nguồn ra, còn tự chế ra thì xin nói trước "tụi mày hận cộng sản thì tụi mày làm được gì hở lũ bại vong, ở bên đó hận đến cuối đời các con chiên ngoan đạo ạ".

   Xóa
  3. Đúng như vậy, những tên hoạt động chống phá đất nước, cộng sản thì có vô vàn lý do cũng như ngôn ngữ để có thể thực hiện được mục đích của chúng. Trong công cuộc cải cách này thì Việt Nam chủ trương thực hiện một cách ôn hòa nhưng khi thực hiện do sự căm thù của nhân dân ta với những tên địa chủ cướp ruộng đất của nhân dân là quá tàn ác cho nên khó có thể tránh khỏi việc nhân dân hành xử những người đó. Cái này có trách nên trách cái tội lỗi mà bản thân những kẻ địa chủ đó đã gây ra cho nhân dân ta nhé.

   Xóa
 9. Nếu nói về sự hiểu biết và trải nghiệm thưc tế thì chủ trang và đám DLV không lại với nhiều người trong nhân dân đâu . Luôn phải tô hồng và che đạy cho nhiều việc sai trai nên các bạn chỉ có thể dựa vào bạo quyền áp đặt ,dựa vào lý lẽ nói bừa đôi khi thô tục . Cuộc triển lãm CCRĐ cũng vậy ,càng bới ra tô hồng càng bị bôi đen vì xét về toàn cục nó là sai lầm từ a -z . Đóng cửa triển lãm là đúng , đạy hũ mắm thối lại rồi cất đi để vài trăm năm nữa hãy bỏ ra mà ngửi vì bây giờ nhân chứng sống còn nhiều lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đâu đã bằng các nhà báo, học giả khắp nơi trên thế giới này, ở VN vnch chỉ được coi như là chế độ tay sai của Mỹ, nhưng ở bên ngoài quốc tế thì TT Diệm bị liệt vào danh sách 100 tên độc tài tàn sát của nhân loại, biết bao công trình nghiên cứu lên án, coi đó như là 1 hình mẫu của chủ nghĩa tay sai tư bản -vatican mà nay đang len lỏi trên khắp thế giới gây biết bao đau thương cho nhân dân ở đó. Nếu có 1 cái triển lãm về tội ác của vnch thì tòa nhà 10 tầng cũng không có chỗ vì rất rất nhiều ảnh, tư liệu ở khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng VN.

   Xóa
  2. Đúng như vậy, một số người trong số những kẻ không thích chế độ của chúng ta vẫn nuôi thù chuốc hận và không bỏ một cơ hội nào để chống phá, để xuyên tạc lịch sử Chúng ta không ngạc nhiên khi bắt gặp trên mạng internet những bài đại loại như “Việt Nam có cần cuộc kháng chiến chống Pháp?” hoặc thẳng tưng như “Kháng chiến chống Mỹ là sai rồi”…. Chuyện về cuộc Cải cách ruộng đất cũng vậy. Chúng luôn tìm mọi cách để có thể thực hiện được mục đích chống phá của chúng mà thôi.

   Xóa
 10. Bi chừ mình muốn đi xem triển lãm thì không còn nữa.Sao rứa hè?

  Trả lờiXóa
 11. Nghe nói lỗi tại thằng Mỹ không chịu bắt tay với cụ Hồ nên ông phải dựa vào Liên Xô,Trung Quốc nên mới ra thế.Đúng không các bác?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một báo cáo của 1 nhân viên CIA về chính sách chính trị Việt minh đã bị lờ đi, thay vì cho rằng Việt minh vì độc lập dân tộc, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã liệt Việt Minh vào thành phần cộng sản và hỗ trợ Pháp trong chiến tranh Đông Dương, buộc Việt Minh phải tìm con đường khác để giành độc lập cho dân tộc.

   Xóa
 12. Xem quả ảnh Chủ tịch nước đi quan triễn lãm năm 1955 mà thích.

  Trả lờiXóa
 13. Xem lại quá trình CCRĐ mới thấy các cụ nhà ta tài thật.
  Chính phủ mới giành được độc lập ko bao lâu thì phải bỏ thủ đô lên rừng để kháng chiến.
  Quân thù thì quá mạnh mà ta thì quá yếu. Vậy mà càng đánh càng thắng.
  Chính trong bối cảnh kháng chiến gian lao đó các cụ vẫn tổ chức được CCRĐ.
  Chuyện sai lầm là khó tránh khỏi vì bộ máy chân rết của ta còn non yếu.
  Nhưng xét về toàn cục thì CCRĐ là thắng lợi to lớn.
  Anh Dương Trung Quốc mang danh nhà nghiên cứu lịch sử nhưng chả hiểu gì về lịch sử.
  Nếu ko có thắng lợi trong CCRĐ thì ko thể có chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là chắc chắn.
  Phủ nhận CCRĐ là phủ nhận kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.
  Bậy bạ. Đuổi cổ anh Quốc đi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cuộc cải cách ruộng đất của Việt Nam trong bối cảnh quan trọng như vậy thể hiện được tầm nhìn chiến lược của Đảng, nhà nước ta và là tiền đề để nhân dân Việt Nam chúng ta có thể thực hiện được những cuộc cải cách quan trọng đưa đất nước ta đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Chính cuộc cải cách ruộng đất đó góp một phần lớn để thúc đẩy nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc.

   Xóa
  2. Dkm. Đúng là nói phét được liệt vào hạng thần thánh.

   Xóa
 14. Từ khi Nguyễn Ánh lập ra nhà Nguyễn, rồi đến nạn đói 1945, CCRĐ,di cư 1954, 2 nền VNCH, 30/4 chả thấy các nhà sử học của ta nhắc gì đến Chúa cứu thế, tòa cực cực cực siêu siêu siêu thánh thế nhở ? Chán như con gián.

  Trả lờiXóa