Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

HIẾN PHÁP VÀ 6 LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC

Kể từ 1/1/2014, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 6 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở) sẽ có hiệu lực thi hành.
*******

Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992.
Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị. Kế thừa Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi tiếp tục khẳng định tính lịch sử, tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng bổ sung thêm các quy định về các nhóm vấn đề về đối tượng không chịu thuế; giá tính thuế; thuế suất giá trị gia tăng…Luật bổ sung quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất; bỏ quy định thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ; bỏ khống chế thời hạn được kê khai… để hạn chế gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Luật quy định về hoàn thuế. 
Một điểm mới quan trọng là quy định về áp dụng ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho các cơ sở kinh doanh là từ một tỷ đồng trở lên. Ngưỡng trên không áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

2- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối tượng hưởng ưu đãi thuế là doanh nghiệp, căn cứ ưu đãi thuế theo dự án đầu tư của doanh nghiệp và bổ sung thêm lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi.
Luật cũng quy định từ 1-1-2014, áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22% ( mức trước đây là 25%), doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ 1-7-2013. Từ 1-1-2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% giảm còn 17%.
Ngoài ra, một số khoản thu nhập được bổ sung thêm vào thu nhập chịu thuế là: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư.

3- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, quyền, trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh. Luật quy định, ở trường tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp lứa tuổi. Ở trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa…Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh.

4- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú; đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó… 
Từ 1/1/2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc TW phải có thời gian tạm trú từ 2 năm trở lên thay vì thời gian 1 năm như trước đây. 

5- Luật Khoa học và công nghệ 2013 quy định các doanh nghiệp  bắt buộc phải dành kinh phí đầu tư nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, có các quy định mới là người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được hưởng nhiều ưu đãi: Được xếp vào vị trí việc làm và hưởng mức lương, phụ cấp phù hợp với chuyên môn và năng lực trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập… Riêng nhà khoa học trẻ tài năng còn được hưởng thêm các ưu đãi khác: Được ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước. Luật quy định rõ các nội dung về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ…

6- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 quy định việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật…
Luật mới 2013  sửa đổi một số quy định nhằm đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ hòa giải và tổ trưởng tổ hòa giải. Luật còn bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên như quyền được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải; được hưởng thù lao khi thực hiện vụ, việc hòa giải; quyền được khen thưởng…

1 nhận xét: