Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY

 
Google.tienlang cho rằng đây không phải lời thách đố mà là lời nói chân thành của người cha, người mẹ đang khắc khoải tìm con: Ông Võ Văn Thắng cùng bà Đoàn Thị Tuyết Mai sẽ biếu bất cứ ai tìm được Diễm My.
Mời xem video clip Lời Hứa thưởng 1 tỉ VND cho ai tìm được Diễm My: 


QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ “HỨA THƯỞNG”

1. Khái niệm hứa thưởng

Điều 570 Bộ luật Dân sự Hứa thưởng quy định như sau:

"1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội." 

Hứa thưởng là một trong các loại giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương . Theo đó bên đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng có mục đích làm phát sinh , thay đổi , chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác . Lời tuyên bố hứa thưởng khi đã được thể hiện một cách công khai , thì người tuyên bố hứa thửởng sẽ phải trả thưởng cho người đáp ứng điều kiện hoặc đã thực hiện công việc theo yêu cầu của bên hứa thưởng. 

Hứa thưởng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của bên hứa thưởng với bên được nhận thưởng. Nghĩa vụ phát sinh trong hứa thưởng chính là nghĩa vụ trả thưởng. Nghĩa vụ này phát sinh từ thời điểm một chủ thể hoặc một nhóm chủ thể đáp ứng được các điềi kiện hoặc thực hiệnđược công việc mà bên hứa thưởng đưa ra. Mặc dù phải thực hiện công việc mà bên hứa thưởng đưa ra mới được nhận thưởng, nhưng việc thực hiện công việc đó không phải là nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào công việc trong hứa thưởng . Bởi vì, chủ thể có thực hiện hay không thực hiện việc đó mà khồn phải gánh chịu bất cứ chế tài nào, tức là công việc đó không có tính bắt buộc đối với các chủ thể. 

Điều kiện hứa thưởng có thể là các yêu cầu về nhân thân hoặc có thể là những công việc mà bên hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp điều kiện hứa thưởng là công việc mà các chủ thể phải thực hiện thì công việc đó phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản như: 

Phải được xác định một cách cụ thể: công việc đó là gì ? Làm như thế nào ? Làm ở đâu ? làm trong bao lâu ….

Công việc đó phải có tính khả thi , tức là trong những điều kiện và hoàn cảnh bình thường, một người bình thường cũng có thể hoàn thành công việc đó.

Công việc đó không vi pham điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Trong trường hợp công việc trong hứa thưởng mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra không thỏa mãn được các điều kiện cơ bản trên , thì lời tuyên bố hứa thưởng sẽ không có giá trị. Theo đó, quan hệ nghĩa vụ không phát sinh và các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. 

Hứa thưởng là sự công khai thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm hướng tới việc xác lập một quan hệ nghĩa vụ với một chủ thể khác. Trong các loại giao dịch dân sự, hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương. Giữa chủ thể tham gia quan hệ hứa thưởng – trả thưởng không có sự thỏa thuận về ý chí trước đó mà chỉ có sự thể hiện của bên hứa thưởng. Do đó, ở thời điểm đưa ra lời hứa thưởng, chỉ xác định về chủ thể hứa thưởng mà chưa xác định định về chủ thể được hứa thưởng. Trong hứa thưởng, bên tuyên bố hứa thưởng thường đưa ra một hoặc một vài điều kiện cụ thể, khi các chủ thể khác thỏa mãn được các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra thì sẽ xác lập một quan hệ nghĩa vụ. 

Bên cạnh đó, công việc hứa thưởng phải cụ thể, có thể được thực hiện, không bị pháp luật cấm, không trái với đạo đức xã hội. Tuy nhiên về điều kiện của công việc hứa thưởng Điều 570 BLDS không hướng dẫn cụ thể thế nào là có thể thực hiện được. Khả năng thực hiện của công việc hứa thưởng có thể là áp dụng chung với tất cả mọi người, tuy nhiên không vượt khỏi khả năng của con người.


2. Đặc điểm hứa thưởng

Một là, “Hứa thưởng” là những hành vi pháp lý đơn phương. Tính đơn phương của hành vi pháp lý này thể hiện rõ tại khoản 1 các điều 590 BLDS. Theo đó, người hứa thưởng hay người tổ chức các cuộc thi văn hoá, nghệ thuật… có thể tự mình đưa ra các điều kiện, mức thưởng… mà không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể tham gia vào quan hệ Hứa thưởng. 

Hai là, khi tham gia vào quan hệ Hứa thưởng, các bên hoàn toàn không bị bó buộc bởi một sự cam kết hay thoả thuận song phương nào do bản chất của hứa thưởng là hành vi pháp lý đơn phương. 

Ba là, có tính công khai: Tính công khai trong quan hệ Hứa thưởng thể hiện trước hết ở chỗ, các chế định này, không ấn định cũng như không giới hạn về chủ thể tham gia, mà chỉ đưa ra một số quy ước hay điều kiện nhất định. 

3. Nội dung của hứa thưởng

3.1 Bên hứa thưởng

Là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có nghĩa vụ phải tiếp nhận kết quả công việc mà người khác đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra. 

Bên hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Trường hợp này bên hứa thưởng phải tuyên bố về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc. Nếu tuyên bố hứa thưởng không quy định về thời gian bắt đầu thực hiện công việc thì việc tuyên bo đó có hiệu lực kể từ khi tuyên bô công khai. Việc rút lại tuyên bổ hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã công bố (Điều 571). 

Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng phải thực hiện cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện hứa thưởng. Hết thời gian đó, bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc không đúng hạn. 

3.2 Bên được trả thưởng

Là người đã hoàn thành công việc mà bên hứa thưởng tuyên bố. Sau khi thực hiện xong công việc phải bàn giao lại cho bên hứa thưởng và nhận phần thưởng do bên trả thưởng trả. 

- Nếu một người thực hiện công việc hứa thưởng thì người đó có quyền nhận thưởng. 

- Nhiều người thực hiện công việc nhưng hành vi của họ hoàn toàn độc lập với nhau, người nào thực hiện xong trước, người đó được nhận thưởng. Nếu họ cùng hoàn thành công việc vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho tất cả mọi người. Trường hợp này họ thực hiện một loại công việc giống nhau, thời gian giao kết quả công việc trùng nhau và có một phần thưởng duy nhất. Cũng có thể cùng một loại công việc nhưng có nhiều phần thưởng, người nào hoàn thành công việc đó đúng thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng. Điều này phụ thuộc vào việc tuyên bố trả thưởng. 

- Nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc đo người hứa thưởng yêu cầu, họ sẽ được nhận chung phần thưởng, phần của mỗi người phụ thuộc vào công sức đóng góp của họ (Điều 572 Bộ luật dân sự năm 2015). 

4. Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. 

Quy định này nhằm đảm bảo quyền tự do giao kết hợp đồng giữa các bên, bên hứa thưởng có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng chỉ được chấp nhận khi: 

– Rút lại tuyên bố hứa thưởng thực hiện khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Khi không có quy định về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc, thì rút tuyên bố hứa thưởng được phải được thực hiện trước khi bên được nhận thưởng bắt đầu thực hiện công việc. 

– Việc rút tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. Nếu vi phạm quy định này thì việc rút tuyên bố sẽ không có hiệu lực pháp luật và bên hứa thưởng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả thưởng hoặc bồi thường thiệt hại. 

5. Trả thưởng

– Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng. 

– Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng. 

– Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó. Trường hợp này họ thực hiện một loại công việc giống nhau, thời gian giao kết quả công việc trùng nhau và có một phần thưởng duy nhất. Cũng có thể cùng một loại công việc nhưng có nhiều phần thưởng, người nào hoàn thành công việc đó đúng thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng. Điều này phụ thuộc vào việc tuyên bố trả thưởng. 

– Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Hoàng Minh Tâm Giới thiệu

=======

Mời xem bài liên quan:

1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
3. 
Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

15. Hai clip nóng nhất MXH ngày 26/10/21: LÊ TÙNG VÂN THÁCH ĐỐ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG; N PHƯƠNG HẰNG ĐÁP TRẢ- 20 TỶ VỀ TAY AI?

16. HÔM NAY, 27/10/2021, VTV LẠI RÉO TÊN "TỊNH THẤT BỒNG LAI"!

17. Video nóng: CỤ LÊ TÙNG VÂN TRÁCH BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÌ BÀ ĐÒI… CẮT CHIM CỤ

18. Thân Tam Thảo- hot Tiktoker triệu view: HÚ HỒN, SÉM CHÚT NỮA CŨNG TRỞ THÀNH MÁY ĐẺ CHO CỤ LÊ TÙNG VÂN!!!

19. Nóng giãy: NGÀY KIA, THỨ NĂM, NGÀY 04/11/2021 BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG SẼ ĐẾN THĂM CỤ LÊ TÙNG VÂN

20. Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY


8 nhận xét:

 1. Lớn quá!
  Gần 5 chục ngàn đô mẽo!
  Chắc xung quanh Tịnh thất Bồng lai bây giờ đã có nhiều người túc trực 24/24 với camera, Flycam...

  Trả lờiXóa
 2. Công an tỉnh Long An nói gì về cuộc gặp "50 người" ngày mai ở Thiền am của bà Phương Hằng?
  Theo Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, "đoàn ghé thăm" của bà Nguyễn Phương Hằng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh Long An.
  Chiều 2/11, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ có cuộc "ghé thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) để tìm hiểu sự việc về ông Lê Tùng Vân. Theo bà Hằng, con trai bà cũng góp vào quỹ từ thiện của nơi này, vì thế bà ghé thăm hoàn toàn chính đáng.

  Thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đại diện thông báo trên mạng xã hội: "Tất cả người tham gia đều đã tiêm ngừa 2 mũi vaccine. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện chuyến thăm dựa trên sự tuân thủ đầy đủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh và tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước.

  Như tôi đã nói rất rõ, lý do tôi đến thăm là vì ông Lê Tùng Vân mời, và tôi đi với tư cách là mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ em mồ côi theo như lời kêu gọi từ thiện từ nơi này.

  Tất cả những người không nằm trong danh sách chúng tôi gửi đến Công an tỉnh Long An thì đều không thuộc đoàn thăm và không thuộc nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tôi và Công ty Đại Nam sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với những cá nhân nằm ngoài danh sách này".
  Trưa 3/11, trao đổi với PV, "tu sĩ" Hoàn Nguyên tại Thiền am bên bờ vũ trụ cho biết sẽ không tiếp bà Nguyễn Phương Hằng vì tình hình dịch bệnh đang còn căng thẳng.

  "Gần 1 năm qua, chúng tôi đã đóng cửa không tiếp khách vì tình hình dịch bệnh chứ không phải mới đây. Hơn nữa thái độ của cô Nguyễn Phương Hằng là không có thiện chí, chúng tôi sẽ từ chối tiếp", Hoàn Nguyên nói.

  Cũng trong trưa cùng ngày, PV đã liên hệ với Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An về "chuyến thăm" gồm 50 người của bà Nguyễn Phương Hằng.
  "Long An hiện tại đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến 'thăm hỏi' của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì.

  Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật", ông Hồng cho biết thêm.

  Thời gian qua, có nhiều đơn tố cáo, phản ánh của dư luận về Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Bên cạnh đó, những "tu sĩ" của địa điểm này cũng đã cho rằng mình bị tấn công với nhiều vết chém trên cánh cổng.

  Về vấn đề trên, Đại tá Minh Hồng cho biết thêm: "Tất cả những vấn đề gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn công an đều đã nắm. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác minh và làm rõ sự việc".
  https://giadinh.net.vn/rac-roi-xung-quanh-quan-he-huyet-thong-phuc-tap-tai-tinh-that-bong-lai-co-quan-chuc-nang-noi-gi-ve-chuyen-tham-cua-ba-phuong-hang-vao-ngay-mai-172211103185304061.htm

  https://kenh14.vn/cong-an-tinh-long-an-noi-gi-ve-cuoc-gap-50-nguoi-ngay-mai-o-thien-am-cua-ba-phuong-hang-20211103163531491.chn

  Trả lờiXóa
 3. Bà Phương Hằng chuẩn bị cực kỹ lưỡng, khẳng định đến thăm Tịnh thất Bồng Lai vì "được mời"
  PHẠM TRANG, THEO DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ 15:08 03/11/2021


  BÌNH
  LUẬN
  Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục cung cấp thông tin liên quan tới chuyến thăm "Tịnh thất Bồng Lai" vào ngày 4/11 khiến nhiều người chú ý.
  Bị hỏi tư cách gì mà đến Tịnh thất Bồng Lai, CEO Đại Nam: Tôi đã góp tiền nuôi 5 chú tiểu
  Lê Thanh Minh Tùng khẳng định sẽ theo bà Phương Hằng đến "Tịnh thất Bồng Lai"
  Clip: Tịnh thất Bồng Lai kéo lên công an đòi Diễm My, tuyên bố "có chủ quyền với con bé"
  Sau nhiều lần thông tin sẽ đến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") vào chiều ngày 4/11, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đăng bài viết liên quan đến vấn đề này.

  Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân của nữ trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng đã khẳng định, đoàn của bà đến thăm thiền am không chỉ tuân thủ pháp luật của nhà nước mà đều đã được tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi vaccine cũng như tuân thủ đầy đủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh.

  Bà Phương Hằng chuẩn bị cực kỹ lưỡng, khẳng định đến thăm Tịnh thất Bồng Lai vì được mời - Ảnh 1.
  Thông báo từ bà Nguyễn Phương Hằng

  Cùng với đó, bà Phương Hằng cũng cho biết thêm một thông tin quan trọng rằng lý do đoàn của bà đến thăm là do... được ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" mời.

  "Như tôi đã nói rất rõ, lý do tôi đến thăm là vì ông Lê Tùng Vân mời, và tôi đi với tư cách là mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ em mồ côi theo như lời kêu gọi từ thiện từ nơi này".

  Đồng thời, bà cũng khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm về những người đến không thuộc danh sách đoàn thăm cũng như không phải nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Nam.

  Chuyến thăm sắp tới của bà Nguyễn Phương Hằng đến "Tịnh thất Bồng Lai" sau những "lùm xùm" tại đây đang được rất nhiều người quan tâm theo dõi.
  https://kenh14.vn/ba-phuong-hang-chuan-bi-cuc-ky-luong-khang-dinh-den-tham-tinh-that-bong-lai-vi-duoc-moi-20211103144312571.chn

  Trả lờiXóa
 4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 00:20 4 tháng 11, 2021

  Cụ Lê Tùng Vân Thiền am bên bờ vũ trụ cho bà Nguyễn Phương Hằng vào cũng chết mà không cho vào lại càng chết!!!
  Bà Hằng cũng không có ý định vào trong bởi vào cũng ko giải quyết dc việc gì hơn!
  Tôi dự đoán:
  Bà ấy sẽ đứng ngoài cổng rồi Livestream khoảng 2 tiếng rồi về trụ sở Công an tỉnh nộp đơn với yêu cầu SAO KÊ tài khoản của Thiền am bên bờ vũ trụ!!!!

  Trả lờiXóa
 5. VietNamNet cũng đã đăng bài:
  Công an tỉnh Long An nói gì về cuộc gặp "50 người" ngày mai ở Thiền am của bà Phương Hằng?
  Thứ tư, 03/11/2021 19:00
  Bình luậnChia sẻ
  Theo Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, "đoàn ghé thăm" của bà Nguyễn Phương Hằng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh Long An.
  Bà Phương Hằng tuyên bố tặng 41% cổ phần Đại Nam nếu Tịnh thất Bồng Lai chứng minh được một điều
  Xôn xao bà Phương Hằng bị gài vụ "Tịnh thất Bồng Lai", Minh Tùng liền giải thích trong đêm
  Ông Lê Tùng Vân mong bà Phương Hằng nghe kỹ: Đồng ý xét nghiệm ADN, nhưng không ham 20 tỷ
  Chiều 2/11, trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ có cuộc "ghé thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) để tìm hiểu sự việc về ông Lê Tùng Vân. Theo bà Hằng, con trai bà cũng góp vào quỹ từ thiện của nơi này, vì thế bà ghé thăm hoàn toàn chính đáng.

  Thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đại diện thông báo trên mạng xã hội: "Tất cả người tham gia đều đã tiêm ngừa 2 mũi vaccine. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện chuyến thăm dựa trên sự tuân thủ đầy đủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh và tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước.

  Như tôi đã nói rất rõ, lý do tôi đến thăm là vì ông Lê Tùng Vân mời, và tôi đi với tư cách là mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ em mồ côi theo như lời kêu gọi từ thiện từ nơi này.

  Tất cả những người không nằm trong danh sách chúng tôi gửi đến Công an tỉnh Long An thì đều không thuộc đoàn thăm và không thuộc nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tôi và Công ty Đại Nam sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với những cá nhân nằm ngoài danh sách này".

  Công an tỉnh Long An nói gì về cuộc gặp 50 người ngày mai ở Thiền am của bà Phương Hằng?-1
  "Tu sĩ" Hoàn Nguyên

  Trưa 3/11, trao đổi với PV, "tu sĩ" Hoàn Nguyên tại Thiền am bên bờ vũ trụ cho biết sẽ không tiếp bà Nguyễn Phương Hằng vì tình hình dịch bệnh đang còn căng thẳng.

  "Gần 1 năm qua, chúng tôi đã đóng cửa không tiếp khách vì tình hình dịch bệnh chứ không phải mới đây. Hơn nữa thái độ của cô Nguyễn Phương Hằng là không có thiện chí, chúng tôi sẽ từ chối tiếp", Hoàn Nguyên nói.

  Công an tỉnh Long An nói gì về cuộc gặp 50 người ngày mai ở Thiền am của bà Phương Hằng?-2
  Cũng theo "tu sĩ" Hoàn Nguyên, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện đang không ổn định

  Cũng trong trưa cùng ngày, PV đã liên hệ với Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An về "chuyến thăm" gồm 50 người của bà Nguyễn Phương Hằng.

  "Long An hiện tại đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến 'thăm hỏi' của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì.

  Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật", ông Hồng cho biết thêm.

  Thời gian qua, có nhiều đơn tố cáo, phản ánh của dư luận về Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ). Bên cạnh đó, những "tu sĩ" của địa điểm này cũng đã cho rằng mình bị tấn công với nhiều vết chém trên cánh cổng.

  Về vấn đề trên, Đại tá Minh Hồng cho biết thêm: "Tất cả những vấn đề gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn công an đều đã nắm. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác minh và làm rõ sự việc".

  Trả lờiXóa
 6. Như vậy, đoàn bà Hằng đã có Công an bảo vệ. Đám Thiền am không có cơ hội tự gây rối rồi lu loa, vu khống như vụ "50 tên côn đồ" mà đám báo chí do Điền Quân thao túng lu loa hồi nào!

  Trả lờiXóa
 7. Tôi cũng nghĩ như bạn Đồng Thị Kim Thanh00:20 4 tháng 11, 2021:

  "Cụ Lê Tùng Vân Thiền am bên bờ vũ trụ cho bà Nguyễn Phương Hằng vào cũng chết mà không cho vào lại càng chết!!!
  Bà Hằng cũng không có ý định vào trong bởi vào cũng ko giải quyết dc việc gì hơn!
  Tôi dự đoán:
  Bà ấy sẽ đứng ngoài cổng rồi Livestream khoảng 2 tiếng rồi về trụ sở Công an tỉnh nộp đơn với yêu cầu SAO KÊ tài khoản của Thiền am bên bờ vũ trụ!!!!"

  Trả lờiXóa
 8. Fan Lê Tùng cắc Tùng Tùnglúc 12:18 4 tháng 11, 2021

  04/11/2021 - 06:00
  Bản tin phòng, chống Covid-19 sáng 04/11: Long An hơn 94% người bệnh Covid-19 đã được điều trị khỏi
  » Bản tin phòng, chống Covid-19 sáng 03/11: Long An thêm 123 ca được điều trị khỏi
  Trong ngày 03/11, Long An ghi nhận 183 ca nhiễm Covid- 19 tăng 67 ca so với số ca mắc ngày 02/11/2021 (116 ca); ghi nhận 39 ca trong cộng đồng; điều trị khỏi 79 ca (giảm 44 ca), lũy kế 33.162 ca (94,14%); tử vong 02 (bằng ngày trước).  Lũy kế đến ngày 03/11, Long An ghi nhận 35.322 ca nhiễm Covid-19 (trong đó 8.555 cộng đồng, 23.419 khu phong tỏa, 3.276 khu cách ly); điều trị khỏi 33.162 ca (93,88%); tử vong 500 ca (1,41%), đang điều trị tại bệnh viện 1.542 ca (4,36%), chờ khu cách ly tạm 58 ca (0,16%).

  Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 1.542 ca cụ thể như sau: Tầng 1: 798 ca (51,75%), tầng 2: 666 ca (43,19%), tầng 3: 78 ca (5,05%). Khả năng còn tiếp nhận theo tầng: Tầng 1: 3.058, Tầng 2: 469, Tầng 3: 103.

  Thiết lập cách ly: Trong ngày 00 vùng. Lũy kế: 1.371 vùng. Đang cách ly: 258 vùng (TP.Tân An 26; Tân Trụ 02; Thạnh Hóa 02; Tân Hưng 00; Cần Đước 02; Mộc Hóa 00; Châu Thành 00; Cần Giuộc 13; Thủ Thừa 07; Bến Lức 24; Tân Thạnh 02; Kiến Tường 05; Đức Hòa 173; Đức Huệ 02). Kết thúc: 1.113 vùng (TP.Tân An 236; Tân Trụ 13; Thạnh Hóa 15; Tân Hưng 06; Cần Đước 97; Mộc Hóa 21; Châu Thành 47; Cần Giuộc 244; Thủ Thừa 28; Bến Lức 317; Tân Thạnh 19; Kiến Tường 06; Đức Hòa 61; Vĩnh Hưng 02).

  Công tác xét nghiệm, trong ngày đã thực hiện lấy mẫu: Test nhanh: 4.192 mẫu, phát hiện 219 test dương tính. PCR đơn: 1.876 mẫu đơn và 141 mẫu gộp, phát hiện 446 trường hợp dương tính và 05 mẫu gộp dương tính. PCR các F1 trong ngày: 364, dương tính 02, âm tính 158, đang chờ kết quả 204. Tầm soát F2 (test nhanh) trong vùng cách ly: 95, dương tính 01, âm tính 07, đang chờ kết quả 42, chưa lấy mẫu 45.

  Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được 2.770.279 mũi tiêm, gồm 1.471.193 mũi 1 và 1.299.086 mũi 2./.

  Trả lờiXóa