Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

VỀ TÌM KIẾM VÀ QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ: MỜI BẠN ĐỌC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1237

Lời dẫn: Đề án 1237 về tìm kiếm và quy tập Hài cốt Liệt sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 27/7/2013. Nào, xin mời bạn đọc cùng giám sát việc thực hiện Đề án này trong hơn 2 năm qua.
****************************

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
S: 1237/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công ngày 29 tháng 6 năm 2005 của y ban thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, b sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của y ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.
2. Đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.
3. Từ năm 2021 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện cơ chế chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai công tác lập bn đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.
3. Tổ chức lực lượng và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.
4. Triển khai các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở trong nước và nước ngoài. Thông báo rộng rãi cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.
5. Mở rộng hp tác quốc tế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
6. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
III. CÁC GIẢI PHÁP
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
a) Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và những nội dung cơ bản của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
b) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tìm kiếm, quy tập; cơ chế chính sách đặc biệt; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chế độ, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
b) Lập các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, tổ chức diễn đàn, trao đi, chia sẻ và cung cp thông tin v liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
c) Định hướng thông tin cho các Đội làm nhiệm vụ quy tập; tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
d) Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ;...).
đ) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong việc cung cấp, xử lý thông tin, bảo đảm các điều kiện cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.
e) Động viên và phát huy các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng nhân dân và kiều bào ở nước ngoài tích cực tham gia cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dưới sự định hướng và quản lý thống nhất của chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp.
g) Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong và ngoài nước có thành tích tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
3. Chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.
a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.
b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ, lập danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ; phân tích xác định tổng số liệt sĩ đã hy sinh; kết luận số đã quy tập, s chưa quy tập được.
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
d) Xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đi về công tác tìm kiếm, quy tập. Lập tờ rơi về các thông tin cần thiết tạo điu kiện cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ.
đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.
e) Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.
g) Áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong việc quản lý, tìm kiếm, quy tập và cung cấp thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.
4. Kiện toàn tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ đạo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
a) Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
b) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu do một đồng chí Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng ban.
c) Thành lập Ban Chỉ đạo  địa phương còn số lượng lớn hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập do một đồng chí Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.
d) Thành lập mới, kiện toàn cơ quan chuyên môn ở các cấp; tổ chức lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
5. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan thu thập thông tin; chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ trang bị, phương tiện, vật chất, kỹ thuật và phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
6. Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
a) Rà soát, nâng cấp, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết của các Đội chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
b) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho công tác tìm kiếm, quy tập; bảo đảm chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các hoạt động liên quan phục vụ cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán chi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xây dựng, ban hành, hướng dẫn việc quản lý ngun ngân sách thực hiện Đề án.
Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, Ban, ngành, địa phương
1. Bộ Quốc phòng:
a) Chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
b) Chủ trì, phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
c) Chỉ đạo thống nhất các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn quốc.
d) Hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu; Quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ban Chỉ đạo quc gia và ở các cp thuộc quyền quản lý; tổ chức lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị phương tiện; chủ trì cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn ct liệt sĩ.
đ) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, tổng hợp; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý hồ sơ quy tập; tiếp nhận và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ.
b) Phối hợp cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
3. Bộ Ngoại giao:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin v quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
b) Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ; yêu cầu cơ quan chức năng sở tại hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nêu trên.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.
b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ:
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
6. Các Bộ, ngành có liên quan, theo phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện.
b) Chỉ đạo thực hiện và quản lý công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
c) Căn cứ vào tình hình thực tế, thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí lãnh đạo y ban nhân dân làm Trưởng ban (hoặc phân công một đồng chí phụ trách nơi không thành lập BCĐ), thành viên gồm các cơ quan có liên quan, do cơ quan quân sự làm thường trực.
d) Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do các đơn vị, địa phương khác chuyển đến.
đ) Xây dựng, nâng cấp, tu bổ, giữ gìn các công trình tưởng niệm, thiết chế tri ân liệt sĩ của địa phương.
e) Chỉ đạo báo tin về phần mộ liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
g) Chủ trì giải quyết những vướng mắc, phát sinh có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.
h) Định kỳ báo cáo Bộ Quốc phòng về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Thủ tướng Chính phủ
Đã ký
Nguyễn Tấn Dũng

======================================

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 252/KH-BCĐQG1237
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1237/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ t nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237);
Căn cứ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp và giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quân đội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.
B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIN KHAI THC HIỆN
1. Nội dung, biện pháp
a) Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;
b) Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, văn bản quy định của Nhà nước và kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đến cơ sở.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Các Bộ, ngành liên quan.
- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp.
- Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Thi gian thực hiện: Tháng 12/2013 và thường xuyên.
II. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN V TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT 
1. Nội dung, biện pháp
a) Xây dựng, ban hành Quy chế, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia; Ban Chỉ đạo các quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh triển khai thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các kế hoạch hằng năm;
b) Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hướng dẫn thực hiện;
c) Ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
d) Ban hành các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan về các nội dung thực hiện Đề án theo phạm vi, chức năng.
2. Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Bộ Quốc phòng; các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.
- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.
3. Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2013 và bổ sung, sửa đổi hàng năm.
III. ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp
a) Chỉ đạo, định hướng kế hoạch tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
b) Tổ chức thành phong trào thường xuyên, sâu rộng, vận động các tổ chức Hội; hội viên, đoàn viên và toàn dân cung cấp thông tin; tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
c) Tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ thông tin;
d) Lập các chuyên trang, chuyên mục về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;
đ) Xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lập tờ rơi về các thông tin cần thiết;
e) Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; biểu dương gương người tốt, việc tốt về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Ngoại giao.
- Ban Chỉ đạo các quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh.
- Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, quân đội.
b) Cơ quan phối hợp
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp.
- Các đơn vị, địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan tổ chức có liên quan.
3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2013 trở đi.
IV. THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO VÀ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
1. Nội dung, biện pháp
a) Thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
b) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu do đồng chí Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thành phần gồm các cơ quan có liên quan, do Cục Chính trị quân khu làm thường trực. Tư lệnh Quân khu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.
c) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh) do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan (Công an, Tài chính, Văn phòng, Tuyên giáo, HCCB, Mặt trận Tổ quốc...) do cơ quan quân sự làm thường trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.
d) Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; kiện toàn cơ quan chuyên môn ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
đ) Tổ chức các đội chuyên trách (hoặc lâm thi) của quân đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, giữ nguyên 20 đội như hiện nay; tiếp tục đầu tư trang bị, phương tiện để nâng cao năng lực, bổ sung thêm nhiệm vụ cho các đội đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Những nơi cần thiết thành lập mới đội chuyên trách, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
Cơ cấu thành phần Ban Chỉ đạo các cấp, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp do Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện.
2. Chủ trì thực hiện
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Bộ Quốc phòng.
- Tư lệnh các quân khu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2013 và kiện toàn thường xuyên.
V. THU THẬP, KẾT NI, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ TÌM KIM, QUY TẬP; T CHỨC THÔNG BÁO, THÔNG TIN V LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ
1. Nội dung, biện pháp
a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh;
b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ liệt sĩ hiện đang quản lý; xác định số lượng và danh sách liệt sĩ của đơn vị, địa bàn (trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ T quc);
c) Thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý liệt sĩ (thư viện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đối chiếu, phân tích, bổ sung hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ);
đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; kết luận số hài cốt liệt sĩ đã quy tập, số chưa được quy tập; dự kiến số hài cốt liệt sĩ có thể tìm được;
e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện danh sách hồ sơ liệt sĩ, quản lý hồ sơ liệt sĩ;
f) Cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho các thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ cn tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ (chưa tìm được hài cốt) và các tổ chức có liên quan; cung cấp rộng rãi các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.
(Văn phòng Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực đồng thời là cơ quan trung tâm giúp Ban Chỉ đạo các cấp thu thập, kết ni, xử lý và cung cấp thông tin v liệt , mộ liệt sĩ).
b) Cơ quan phối hợp
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức, đoàn thể có liên quan.
4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.
VI. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT 
1. Nội dung, biện pháp
a) Chỉ đạo mở rộng hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước; kịp thời tổ chức tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ đã xác định đầy đủ thông tin. Tổ chức các hoạt động cất bốc, quy tập, an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo.
b) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia; phối hợp khảo sát, đề xuất việc tu bổ, tôn tạo các tượng đài liệt sĩ đã xây dựng trên đất Bạn theo thống nhất của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.
c) Từng bước đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số nước khác;
2. Cơ quan chủ trì, thực hiện
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Bộ Quốc phòng.
- Các quân khu; các tỉnh.
- Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách các cấp.
b) Đơn vị thực hiện: Các Đội chuyên trách của quân đội.
3. Thi gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.
VII. MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC T V TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
1. Nội dung, biện pháp
a) Trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin tìm kiếm, quy tập với các tổ chức Chính phủ, Bộ Quốc phòng các nước có liên quan về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong nước (Pháp, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc);
b) Tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia và các cấp chính quyền của Lào, Campuchia đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia;
c) Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước giải quyết vấn đề mất tin, mất tích trong chiến tranh; các thiết chế tri ân liệt sĩ (Nga, Ba Lan, Đức...);
d) Mở rộng các hoạt động của các tổ chức hội (CCB, TNXP...) với các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân ở nước ngoài có liên quan.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.
- Bộ Ngoại giao.
- Các Quân khu, Ủy ban nhân dân các tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp
- Các Bộ, ngành có liên quan.
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.
VIII. BẢO ĐẢM PHƯƠNG TIỆN, TRANG BỊ, KINH PHÍ, CH ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NHIỆM VỤ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
1. Nội dung, biện pháp
a) Rà soát phương tiện hiện có, tiếp tục đề xuất phương án bảo đảm và bổ sung phương tiện thay thế hằng năm cho các đội chuyên trách (kể cả Đội thành lập mới);
b) Từng bước bảo đảm bổ sung trang bị thiết bị dò tìm cho các Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập;
c) Bảo đảm chế độ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài, lực lượng được huy động trực tiếp phục vụ tìm kiếm, quy tập (cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ...);
d) Hoàn thành việc xây dựng nhà tạm cho các Đội quy tập ở Lào, Campuchia;
đ) Đề xuất phương án từng bước bảo đảm phương tiện (xe ô tô) cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; cơ quan thường trực (chính sách) các cấp trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra và thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp
- Các quân khu, các tỉnh
- Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp.
- Các đơn vị, địa phương.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.
IX. KIM TRA, SƠ KT, TNG KT NHIỆM VỤ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
1. Nội dung, biện pháp
a) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ các nội dung, nhiệm vụ liên quan;
b) Sơ kết 6 tháng, 1 năm triển khai thực hiện;
c) Tổng kết giai đoạn 2013-2015 vào năm 2015; giai đoạn 2016-2020 vào năm 2020;
d) Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Cơ quan chủ trì, phối hợp
a) Cơ quan chủ trì
- Ban Chỉ đạo quốc gia.
- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.
- Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị.
b) Cơ quan phối hợp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, hằng năm và định kỳ.
C. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015
1. Tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (trong năm 2013).
2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 ở các cấp, các ngành, các địa phương và các đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Quý IV/2013, Quý I/2014 và thường xuyên).
3. Các Bộ, ngành chức năng, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quân khu; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định. Kiện toàn cơ quan chuyên môn các cấp. Từng bước tổ chức, kiện toàn lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức bảo đảm bổ sung từng bước về phương tiện, trang bị cho các Đội quy tập và cơ quan thường trực các cấp (năm 2013 và kiện toàn thường xuyên hàng năm).
5. Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tập trung rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương (xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237). Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp. Từng bước thông tin rộng rãi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
6. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xác định các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác.
7. Tiếp tục phát triển hợp tác với Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách và các cấp chính quyền Lào, Campuchia theo thỏa thuận song phương đã ký kết của hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; từng bước mở rộng quan hệ và tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với một số nước khác (Mỹ, Nga, Trung Quốc...).
8. Tổng kết giai đoạn năm 2013 - 2015; bổ sung kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện.
2. Bộ Quốc phòng
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-TTg và kế hoạch này.
Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các văn bản về cơ chế, chính sách; ban hành Thông tư hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các cấp; quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, kiện toàn các cơ quan chuyên môn và lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị, phương tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từng bước cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Căn cứ quy định tại Điều 3 của Quyết định số 1237/QĐ-TTg và các nội dung phân công tại Kếhoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ Quốc phòng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
4. Ban Chỉ đạo cấp quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương
- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết phù hp với đơn vị, địa phương mình.
- Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ từ năm 2013 đến năm 2015.
5. Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, đoàn thể có liên quan
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
6. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đề xuất Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và các nội dung nghiệp vụ có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch; tập trung nội dung, nhiệm vụ năm 2013 - 2015; kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất giải quyết vướng mắc, phát sinh.
- Đ xuất và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo; báo cáo kịp thời việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn.
7. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Đ án thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
- Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán sử dụng và quyết toán ngân sách cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo (Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) để xem xét, giải quyết./.
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký

Nguyễn Thiện Nhân

1 nhận xét:

  1. Những con người hi sinh xương máu, không để lại tên tuổi để cho đất nước được hòa bình. Đây mới là những con người cần được vinh danh thực thụ. Cho dù không một tượng đài nào, không một bù đắp nào có thể bù đắp nổi những hi sinh mà các anh đã mất nhưng việc đưa các anh về với quê mẹ, trả lại tên cho các anh là những việc những người được hưởng hòa bình cần phải thực hiện.

    Trả lờiXóa